หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับ ตัวแทนขาย  บริษัทตัวแทน และลูกค้า ในเขตความรับผิดชอบ โดยการไปเยี่ยม การทำกิจกรรมร่วมกับตัวแทน คู่ค้า ลูกค้า
 • จัดหา คัดเลือกตัวแทนขาย เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาด และยอดขาย อีกทั้งบริหารจัดการให้ตัวแทนขายปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับบริษัท 
 • อบรมตัวแทน ให้คำปรึกษาแก่ตัวแทน ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่างๆที่ เกี่ยวข้องกับการทำงานของตัวแทน คู่ค้า
 • นำเสนอสินค้าใหม่ และจัดโครงการส่ง เสริมการขาย ตลอดจนติดตามประเมินผลโครงกาส่งเสริมการขายต่างๆ
 • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันให้สาขาดำเนินงาน   เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 • หาช่องทางการขยายตลาดเพื่อเพิ่มลูกค้า ตลอดจนการจัดการเพื่อต่ออายุกรมธรรม์ของลูกค้าเดิม   
 • เข้าร่วมกิจกรรม กับตัวแทน คู่ค้า ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

การศึกษา

 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติอื่นๆ

 • มีประสบการณ์ในธุรกิจประกันภัย 1-2 ปี.
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ (Word, Excel, Powerpoint) 
 • มีทักษะในการสื่อสารและการนำเสนอ
 • สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีรถยนต์เป็นของตนเองและสามารถขับรถยนต์ได้ (มีใบขับขี่)
 • หากมีประสบการณ์ด้านการตลาด หรือการจัดกิจกรรมการตลาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ
Note: Tokio Marine Insurance (Thailand) PCL reserves the right to change the scope of responsibility as deemed fit as and when necessary. The staff will be informed/prepare beforehand when such occasions arise.

รายละเอียดตำแหน่ง

โพสต์แล้ว

August 23, 2016

ฝ่าย

กิจการสาขา

ส่วน

ฝ่ายการตลาดประจำสาขา

บริษัท

ประกันภัยทั่วไป

สถานที่ตั้ง

สาขา

How to Apply

Please submit a detailed resume, stating your expected and current salary and notice period required.

Email us

Email us

Online

Online

Submit an online application here.