รางวัล E-Claim 2013

รางวัล E-Claim 2013


โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) ได้รับประกาศนียบัตร “รางวัล E-Claim 2013” จาก นาย ประเวศ องอาจสิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ)