ข้อมูลทางการเงิน

  2557 2556 2555
เบี้ยประกันภัยรับ 7,490,753 8,106,486 7,294,445
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 5,260,486 5,773,340 5,267,711
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 5,005,553 5,658,135 4,150,119
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 3,053,553 3,506,929 2,719,466
กำไรจากการรับประกันภัย 1,337,493 1,437,457 768,226
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 910,140 952,816 840,202
รายได้จากการลงทุน 120,888 122,795 171,271
กำไรสุทธิ (ก่อนการหักภาษี) 523,650 423,541 -219,353
ทุนจดทะเบียน 3,720,000 3,720,000 3,720,000
ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,352,287 2,937,373 1,546,576
สินทรัพย์ 11,844,465 17,004,706 44,604,145
กำไรสุทธิต่อหุ้น 1.12 0.81 -1.3

( หน่วย : 1,000 บาท )

งบการเงิน