ข้อมูลสำคัญและตัวเลขในปี 2558

ทั้งหมดเป็นสกุลเงินบาท

  • เงินกองทุน 3,317 ล้านบาท
  • เบี้ยประกันภัยรับรวม 4,344 ล้านบาท
  • เงินลงทุน 11,517 ล้านบาท
  • สินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 12,178 ล้านบาท

 


เบี้ยประกันภัยรับและสินทรัพย์รวม

เบี้ยประกันภัยรับและสินทรัพย์รวม

การลงทุนในหลักทรัพย์

การลงทุนในหลักทรัพย์