ข้อมูลสำคัญและตัวเลขในปี 2560

ทั้งหมดเป็นสกุลเงินบาท

  • เบี้ยประกันภัยรับรวม 6,157 ล้านบาท 
  • เงินลงทุน 20,568 ล้านบาท 
  • สินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 21,876 ล้านบาท 

 


เบี้ยประกันภัยรับและสินทรัพย์รวม

เบี้ยประกันภัยรับและสินทรัพย์รวม

การลงทุนในหลักทรัพย์

การลงทุนในหลักทรัพย์