คณะกรรมการบริษัท

นาย ตัง ลู ชวน

นาย ตัง ลู ชวน

ประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณ ตัง ลู ชวน เป็น Fellow of the Institute & Faculty of Actuaries ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการอาวุโส ในส่วนธุรกิจประกันชีวิตและคณิตศาสตร์ประกันภัย ของ โตเกียวมารีนเอเชีย ซึ่งเป็นสำนักงานภูมิภาคของกลุ่มโตเกียวมารีน  มีประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยมากว่า 23 ปี

นาย ยาซูยูกิ เซกิโอกะ

นาย ยาซูยูกิ เซกิโอกะ

กรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการลงทุน กรรมการในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณเซกิโอกะ มีประสบการณ์ด้านการเงินธุรกิจ การบริหารความเสี่ยงองค์กร และ การลงทุนทางการเงิน มากว่า 25 ปี ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาให้กับคณะผู้บริหารอาวุโสของโตเกียวมารีน รวมทั้ง มีประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์เพื่อการลงทุนของโตเกียวมารีนนิจิโด มากว่า 7 ปี  รวมตลอดทั้ง ดูแลกลยุทธศาสตร์ระยะกลาง การบริหารเงินทุน และ การบริหารความเสี่ยงองค์กรในโตเกียวมารีนโฮลดิงส์มากว่า 7 ปี

นาย ชิน ทานิโมโต

นาย ชิน ทานิโมโต

กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ / ประธานคณะผู้บริหาร กรรมการในคณะกรรมการลงทุน

คุณทานิโมโต มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจประกันภัยที่หลากหลายสาขามากว่า 34 ปี  ทั้งในส่วนประกันชีวิตและประกันวินาศภัย และ ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศ สำหรับการทำงานในประเทศญี่ปุ่น คุณทานิโมโต ได้รับมอบหมายให้ดูแลในหลายส่วนงาน อาทิเช่น การวางแผนกลยุทธ์องค์กร  งานบุคคล งานตรวจสอบภายใน รวมถึงการตลาด  สำหรับประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศ คุณทานิโมโต ได้รับมอบมอบหมายให้ไปประจำที่ประเทศฝรั่งเศสและประเทศจีน เพื่อดูแลงานด้านการพัฒนาธุรกิจ และการจัดการควบรวมธุรกิจ ตามลำดับ ทั้งนี้ ก่อนที่จะได้รับมอบหมายมาประจำที่ประเทศไทย คุณทานิโมโตได้ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนงานตรวจสอบภายในของบริษัท โตเกียวมารีน นิจิโด ไฟร์แอนด์มารีน ประกันภัย จำกัด (Tokio Marine Nichido Fire & Marine Insurance Co., Ltd.)

นางสาวสุมิตรา วรกุลเฉลิม

นางสาวสุมิตรา วรกุลเฉลิม

กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการในคณะกรรมการลงทุน

คุณสุมิตรา เริ่มต้นการทำงานในกระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่ปี 2522 โดยดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองประกันชีวิต กรมการประกันภัย และได้เกษียณอายุเมื่อปี 2546 ในตำแหน่งรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ และ หลังเกษียณอายุท่านได้ใช้ความรู้ความสามารถช่วยเหลือสังคมในฐานะผู้ไกล่เกลี่ย ในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

นายบุญมี งดงามวงศ์

นายบุญมี งดงามวงศ์

กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการในคณะกรรมการลงทุน กรรมการในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณบุญมี เคยทำงานให้กับบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด และ มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีและที่ปรึกษาธุรกิจ มากว่า 24 ปี รวมระยะเวลา 1 ปี ในสำนักงาน ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด ประเทศฮ่องกง ภายใต้สัญญา Secondment คุณบุญมี เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการตรวจสอบบัญชี โดยได้ให้บริการกับบริษัทข้ามชาติในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย อาทิเช่น บริษัทประกันภัย ได้แก่ ACE, AIA, AXA, QBE, Siam Commercial New York Life, Krungthai-AXA Life และ โตเกียวมารีนประกันชีวิต และเชียวชาญในด้าย อสังหาริมทรัพย์, การเงิน, หลักทรัพย์, การผลิต, การค้า ฯลฯ ทั้งนี้ รวมทั้งบริษัทจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้แล้ว ยังทำหน้าที่ในการ Due Diligence เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าซื้อและการควบรวมกิจการ ตลอดถึงการเลิกธุรกิจ นอกจากนี้ ท่านยังทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทข้ามชาติ พร้อมทำข้อเสนอแนะในการปรับปรุง และ ทำหน้าที่ฝึกอบรม และ สอนโปรแกรมการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้สอบภายนอกและภายใน

นายกุมพล บัวสวรรค์

นายกุมพล บัวสวรรค์

กรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการในคณะกรรมการลงทุน

คุณกุมพลเคยดำรงตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ระดับ 9 กรมประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาทางกฎหมาย กระทรวงพาณิชย์

นายศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพันธ์

นายศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพันธ์

กรรมการบริษัท

คุณศุภศักดิ์ เป็นที่ปรึกษากฏหมาย ในฐานะทนายความ และเป็นสมาชิกของสถาบันการศึกษากฎหมาย ประเทศไทย และ สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทยและสมาคมทนายความด้านสิทธิบัตรแห่งเอเชีย ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในสายงานกฎหมายที่หลากหลาย อาทิเช่น กฎหมายเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ &, กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมด้านหลักทรัพย์ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายบริษัท กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และ กฎหมายประกันภัย นอกจากเป็นทนายความ ท่านยังได้ทำหน้าที่เป็นคอลัมนิสต์ในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น นิตยสารกฎหมายธุรกิจ นิตยสาร Make Money รวมทั้ง ทำหน้าที่อาจารย์ ในคณะนิติศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษสำหรับทนายความ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์