ต้องการขอเปลี่ยนวิธีการรับเงินคืนตามระยะเวลาจากการจ่ายเช็คธนาคารโดยให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารได้หรือไม่

ท่านสามารถขอเปลี่ยนวิธีรับเงินคืนตามระยะเวลา เข้าบัญชีธนาคารโดยอัตโนมัติได้ โดยแจ้งบริษัทฯ เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร เอกสารที่ใช้มีดังนี้

  1. แบบฟอร์มการรับเงินผลประโยชน์ผ่านบัญชีธนาคาร (การรับเงินผลประโยชน์ผ่านบัญชีธนาคาร
  2. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ (ยกเว้นธนาคารเฉพาะกิจ เช่น ธ.ออมสิน, ธ.อาคารสงเคราะห์, ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ฯลฯ) ที่ชื่อบัญชีเป็นชื่อเจ้าของกรมธรรม์ 

สามารถดูรายละเอียดความคุ้มครองและประวัติการชำระเบี้ยประกันในกรมธรรม์ของตนเองที่ทำไว้กับบริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิต ได้จากช่องทางใด?

ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดกรมธรรม์ประกันชีวิต,ความคุ้มครอง,ประวัติการชำระเบี้ยประกันและข้อมูลใบแจ้งชำระเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ทุกฉบับที่ท่านมีกับบริษัท ได้จาก ศูนย์บริการลูกค้ารายบุคคล


การเปลี่ยนแปลงข้อมูลลูกค้า / กรมธรรม์

เพียงลูกค้ากรอกแบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลง พร้อมส่งเอกสารประกอบการดำเนินการตามที่แจ้งในแต่ละรายการด้านล่างและส่งเอกสารทั้งหมดในการดำเนินการ มายังส่วนบริการผู้ถือกรมธรรม์ สำนักงานใหญ่อาคารเอ็มไพร์ฯ หรือส่งผ่านตัวแทนของท่าน หรือส่งผ่านสาขาของบริษัทที่ใกล้บ้านท่าน และบริษัทจะส่งหนังสือยืนยันการดำเนินการให้หลังจากดำเนินการเรียบร้อย ซึ่งท่านสามารถติดต่อสอบถาม หรือติดตามผลการดำเนินการได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า หมายเลขโทรศัพท์ 02-650-1400 ในเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ (8.30 น. – 17.00 น.)

1. การเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเบี้ยประกันภัย

เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการ

1.1 ใบคำขอเปลี่ยนแปลงของกรมธรรม์

1.2 กรณีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร ใช้หนังสือแจ้งความจำนงชำระเบี้ยประกันภัยโดยหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ พร้อมแนบ สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

1.3 กรณีหักบัตรเครดิต (ใช้หนังสือแจ้งชำระเบี้ยประกันภัย โดยให้หักจากบัญชีบัตรเครดิต) พร้อมแนบสำเนาบัตรเครดิต

 

 2. การเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อ

เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการ

2.1 ใบคำขอเปลี่ยนแปลง

 

3. การเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล

เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการ

3.1 ใบคำขอเปลี่ยนแปลง

3.2 เอกสารประกอบเช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล หรืออื่นๆ(ถ้ามี)

3.3 สำเนาบัตรประชาชนใหม่

 

4. การเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์

เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการ

4.1 ใบคำขอเปลี่ยนแปลง

4.2 เอกสารที่แสดงความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์คนใหม่ เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาสูติบัตร เป็นต้น

5. การใช้สิทธิ์ การกู้ยืมเงิน (ตามมูลค่ากรมธรรม์)

เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการ

5.1 หนังสือสัญญากู้เงิน จำนวน 2 ฉบับ

5.2 สำเนาบัตรประชาชน

5.3 สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ยกเว้นธนาคารเฉพาะกิจ
 

6. การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับความคุ้มครอง หรืออื่นๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้า 02-650-1400


จะติดต่อโตเกียวมารีนประกันชีวิตได้อย่างไร?

สามารถติดต่อเราได้ที่นี่่

หรือติดต่อสำนักงานสาขาของบริษัท