คณะกรรมการลงทุน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

1. กำหนดนโยบายการลงทุน นโยบายการบริหารความเสี่ยงรวม และกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมที่เกิดจากการลงทุน

2. พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุน

3. ติดตามผลการลงทุน พร้อมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม

4. กำกับดูแลการลงทุนของบริษัท ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุน

5. กำกับดูแลเรื่องธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6. รายงานผลการลงทุนให้คณะกรรมการรับทราบอย่างสม่ำเสมอ


 

นายยาซูยูกิ เซกิโอกะ

นายยาซูยูกิ เซกิโอกะ

ประธานคณะกรรมการลงทุน

มีประสบการณ์ด้านการเงินธุรกิจ การบริหารความเสี่ยงองค์กร และ การลงทุนทางการเงิน มากว่า 25 ปี ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาให้กับคณะผู้บริหารอาวุโสของโตเกียวมารีน รวมทั้ง มีประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์เพื่อการลงทุนของโตเกียวมารีนนิจิโด มากว่า 7 ปี  รวมตลอดทั้ง ดูแลกลยุทธศาสตร์ระยะกลาง การบริหารเงินทุน และ การบริหารความเสี่ยงองค์กรในโตเกียวมารีนโฮลดิงส์มากว่า 7 ปี  

นายชิน ทานิโมโต

นายชิน ทานิโมโต

กรรมการลงทุน

มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจประกันภัยที่หลากหลายสาขามากว่า 34 ปี  ทั้งในส่วนประกันชีวิตและประกันวินาศภัย และ ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศ สำหรับการทำงานในประเทศญี่ปุ่น  ได้รับมอบหมายให้ดูแลในหลายส่วนงาน อาทิเช่น การวางแผนกลยุทธ์องค์กร  งานบุคคล งานตรวจสอบภายใน รวมถึงการตลาด  สำหรับประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศ ได้รับมอบมอบหมายให้ไปประจำที่ประเทศฝรั่งเศสและประเทศจีน เพื่อดูแลงานด้านการพัฒนาธุรกิจ และการจัดการควบรวมธุรกิจ ตามลำดับ ทั้งนี้ ก่อนที่จะได้รับมอบหมายมาประจำที่ประเทศไทย ได้ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนงานตรวจสอบภายในของบริษัท โตเกียวมารีน นิจิโด ไฟร์แอนด์มารีน ประกันภัย จำกัด (Tokio Marine Nichido Fire & Marine Insurance Co., Ltd.)

นายบุญมี งดงามวงศ์

นายบุญมี งดงามวงศ์

กรรมการลงทุน

มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีและที่ปรึกษาธุรกิจ มากว่า 24 ปี เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการตรวจสอบบัญชี ได้ให้บริการกับบริษัทข้ามชาติในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย รวมทั้งบริษัทประกันภัยต่างๆ  และที่ปรึกษา เช่น ด้านอสังหาริมทรัพย์ การเงิน หลักทรัพย์ การผลิต การค้า ให้กับบริษัทจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงหน้าที่ในการ Due Diligence ในการเข้าซื้อและการควบรวมกิจการ ตลอดถึงการเลิกกิจการ รวมถึงประสบการณ์การเป็นผู้ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทข้ามชาติ พร้อมทำข้อเสนอแนะในการปรับปรุง และ ทำหน้าที่ฝึกอบรม และ สอนโปรแกรมการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้สอบภายนอกและภายใน

นางสาวสุมิตรา วรกุลเฉลิม

นางสาวสุมิตรา วรกุลเฉลิม

กรรมการลงทุน

 เริ่มต้นการทำงานในกระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่ปี 2522 โดยดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองประกันชีวิต กรมการประกันภัย และได้เกษียณอายุเมื่อปี 2546 ในตำแหน่งรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ และ หลังเกษียณอายุได้ช่วยงานทางศาลในฐานะผู้ไกล่เกลี่ย ในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

นายกุมพล บัวสวรรค์

นายกุมพล บัวสวรรค์

กรรมการลงทุน

เคยดำรงตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ระดับ 9 กรมประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาทางกฎหมาย กระทรวงพาณิชย์