คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

1. พิจารณาสรรหาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการย่อย เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือขออนุมัติต่อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับ ของบริษัทแล้วแต่กรณี

2. พิจารณาสรรหาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

3. พิจารณากำหนด ปรับปรุงค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นๆ ของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอขอ อนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ตามข้อบังคับของบริษัท

4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย


 

นางสาวสุมิตรา วรกุลเฉลิม

นางสาวสุมิตรา วรกุลเฉลิม

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

 เริ่มต้นการทำงานในกระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่ปี 2522 โดยดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองประกันชีวิต กรมการประกันภัย และได้เกษียณอายุเมื่อปี 2546 ในตำแหน่งรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ และ หลังเกษียณอายุได้ช่วยงานทางศาลในฐานะผู้ไกล่เกลี่ย ในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

นายยาซูยูกิ เซกิโอกะ

นายยาซูยูกิ เซกิโอกะ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

มีประสบการณ์ด้านการเงินธุรกิจ การบริหารความเสี่ยงองค์กร และ การลงทุนทางการเงิน มากว่า 25 ปี ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาให้กับคณะผู้บริหารอาวุโสของโตเกียวมารีน รวมทั้ง มีประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์เพื่อการลงทุนของโตเกียวมารีนนิจิโด มากว่า 7 ปี  รวมตลอดทั้ง ดูแลกลยุทธศาสตร์ระยะกลาง การบริหารเงินทุน และ การบริหารความเสี่ยงองค์กรในโตเกียวมารีนโฮลดิงส์มากว่า 7 ปี  

นายบุญมี งดงามวงศ์

นายบุญมี งดงามวงศ์

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีและที่ปรึกษาธุรกิจ มากว่า 24 ปี เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการตรวจสอบบัญชี ได้ให้บริการกับบริษัทข้ามชาติในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย รวมทั้งบริษัทประกันภัยต่างๆ  และที่ปรึกษา เช่น ด้านอสังหาริมทรัพย์ การเงิน หลักทรัพย์ การผลิต การค้า ให้กับบริษัทจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงหน้าที่ในการ Due Diligence ในการเข้าซื้อและการควบรวมกิจการ ตลอดถึงการเลิกกิจการ รวมถึงประสบการณ์การเป็นผู้ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทข้ามชาติ พร้อมทำข้อเสนอแนะในการปรับปรุง และ ทำหน้าที่ฝึกอบรม และ สอนโปรแกรมการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้สอบภายนอกและภายใน