บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) แถลงถึงผลประกอบการประจำปี 2557 มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 3,469 ล้านบาท แบ่งเป็นเบี้ยประกันภัยรับปีแรก 915 ล้านบาท และเบี้ยประกันภัยรับปีต่อ 2,554 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับรวม 12 เปอร์เซ็นต์ โดยสัดส่วนการขายหลักมาจากช่องทางการขายผ่านตัวแทน มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 2,445 ล้านบาท แบ่งเป็นเบี้ยประกันภัยรับปีแรกสำหรับช่องทางตัวแทน 709 ล้านบาท และเบี้ยประกันภัยรับปีต่อ 1,736 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับรวม 28 เปอร์เซ็นต์ ตามด้วยช่องทางการขายประกันกลุ่ม มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 788 ล้านบาท และจากช่องทางการขายอื่น 237 ล้านบาท สำหรับ ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับรวม 29 เปอร์เซ็นต์ โดยมีเป้าหมายเบี้ยประกันภัยรับปีแรก 1,245 ล้านบาท เบี้ยประกันภัยรับปีต่อ 3,214 บาท และเบี้ยประกันภัยรับรวม 4,459 ล้านบาท

News Detail

Posted

April 08, 2015

Company

Life Insurance

Type of News

News Release

Get in touch

Talk to us

Customer Care Hotline:

02-686-8888