บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) ร่วมกับคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดตัวหลักสูตร “ผู้วางแผนการเกษียณ” (Certified Retirement Planner) รุ่นที่ 5 เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพตัวแทนโตเกียวมารีนประกันชีวิต ให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณอายุอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการโดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พรรณรพี สุทธิวรรณ คณบดีคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดการฝึกอบรม และคุณสมโพชน์ เกียรติไกรวัล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวต้อนรับผู้เข้าฝึกอบรมและให้วิชาการในหัวข้อ “การจัดการการเกษียณของประเทศญี่ปุ่น” โดยหลักสูตรนี้มีระยะเวลาการอบรมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง เมื่อเข้าฝึกอบรมครบตามชั่วโมงที่กำหนดแล้ว จะได้รับวุฒิบัตรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสามารถนำวุฒิบัตรนี้ไปใช้ในการต่อใบอนุญาตคตัวแทนประกันชีวิต จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ครั้งที่ 4 ได้อีกด้วย

News Detail

Posted

August 28, 2018

Company

Life Insurance

Type of News

News Release

Get in touch

Talk to us

Customer Care Hotline:

02-686-8888