Responsibilities

 • พัฒนาและดำเนินงานของสาขาตามแผนการตลาดที่ตั้งไว้ 
 • กำหนดวีธีการและพัฒนาแผนงานเพื่อสร้างความพึงพอใจสำหรับลูกค้าให้เป็นไปตามระบบการบริการที่เป็นมาตรฐานของบริษัท 
 • จัดหา คัดเลือกตัวแทนขาย เพื่อส่งเสริมช่อทางการตลาดและยอดขาย อีกทั้งบริหารจัดการให้ตัวแทนขายปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับบริษัท 
 • อบรมตัวแทน ให้คำปรึกษาแก่ตัวแทน ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของตัวแทน คู่ค้านำเสนอสินค้าใหม่ และจัดโครงการส่งเสริมการขาย ตลอดจนติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมการขายต่างๆ 
 • สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดี กับตัวแทนขาย บริษัท ตัวแทนและลูกค้า ในเขตความรับผิดชอบ โดยการไปเยี่ยม การทำกิจกรรมร่วมกับตัวแทน คู่ค้า ลูกค้า 
 • ดูแลระบบความปลอดภัยของสาขา ทั้งในเรื่องความปลอดภัยของพนักงาน ระบบ เทคโนโลยี และทรัยพ์สินของบริษัท ฯ 
 • ติดต่อ ประสานงาน มอบบริการที่ดีแก่คู่ค้าของบริษัทฯ ในสาขาที่รับผิดชอบ ประสานงานและทำงานร่วมกับ ตัวแทนขาย บริษัทนายหน้า บริษัทผู้ขาย เพื่อนำเสนอสินด้าใหม่ตลอดจนตรวจสอบ ดูแลการดำเนินการของสาขาเพื่อเพิ่มช่องทางการขายในพื้นที่ ที่รับผิดชอบ 
 • เข้าร่วมกิจกรรม กับตัวแทน คู่ค้า ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่สำนักงานใหญ่ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของสาขา ในการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสาขา 
 • เป็นผู้กำกับดูแลตามกฏระเบียบของบริษัทที่กำหนดไว้รับผิดชอบในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสาขา 
 • ดูแลและควบคุมการบริหารการเงินในสำนักงานสาขา รวมถึงการชำระเบี้ยและการจ่ายค่าสินไหมทดแทน

การศึกษา

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึันไปสาขาการตลาด

คุณสมบัติอื่นๆ

 • อายุ 30 - 40 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจประกันภัย อย่างน้อย 7 ปี
 • เคยผ่านการบริหารงานสาขาหรือเคยปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้จัดการสาขา
 • สามารถคิดในเชิงวิเคราะห์ในการแก้ไขปัญหาได้
 • มีภาวะผู้นำ
 • มีทักษะในการสื่อสารและการประสานงาน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Word, Excel, Powerpoint) ได้เป็นอย่างดี
 • มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่สมัคร
 • สามารถขับรถและมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
Note: Tokio Marine Life Insurance (Thailand) reserves the right to change the scope of responsibility as deemed fit as and when necessary. The staff will be informed/prepare beforehand when such occasions arise.

รายละเอียดตำแหน่ง

โพสต์แล้ว

September 06, 2016

ฝ่าย

Branch Operation

บริษัท

ประกันภัยทั่วไป

สถานที่ตั้ง

Branch

How to Apply

Please submit a detailed resume, stating your expected and current salary and notice period required.

Email us

Email us

Online

Online

Submit an online application here.