หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดูแลและรับผิดชอบการเคลมที่ได้รับจากทางโทรศัพท์ แฟกซ์ เคาน์เตอร์เซอร์วิสของสาขา และจาก Call center สำนักงานใหญ่
 • สำรวจอุบัติเหตุและจัดทำเอกสารรายงานในระบบ
 • ติดตามความก้าวหน้าของการพิจารณาสินไหมรถยนต์ให้กับลูกค้า
 • จัดการดูแลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเคลม รวมทั้งการสแกนเอกสารในระบบ D2R
 • เตรียมงานทางด้านธุรการเพื่อสนับสนุนระบบสินไหมรถยนต์ เช่น การจัดเก็บบันทึก ,การทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน,การรับแจ้งเหตุ,รายงานและเอกสารต่างๆ
 • ตรวจสอบความครอบคลุมของกรมธรรม์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายสินไหมรถยนต์และอื่นๆ
 • ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องสมบูรณ์เพื่อช่วยให้ระบบการคำนวณจำนวนเงินประกันภัยที่ต้องจ่ายมีความซับซ้อนน้อยที่สุด
 • ตรวจสอบหาข้อมูลจากผู้มารับบริการหรือผู้ได้รับผลประโยชน์และเปิดเคลม

ระดับวุฒิการศีกษา

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์หรือนิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติอื่นๆ

 • เพศชาย 
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
 • มีประสบการณ์ในการตรวจสอบอุบัติเหตุ
 • มีรถยนต์ (สำหรับปฏิบัติงานในสาขาต่างจังหวัด) รถจักรยานยนต์ (สำหรับปฏิบัติงานในกรุงเทพฯ และปริมณฑล) เป็นของตนเองพร้อมใบขับขี่ 
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถประสานงานได้
 • มีความรับผิดชอบ
 • สามารถทำงานล่วงเวลาหรือเข้าเวรได้
 • สุขภาพแข็งแรง
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ / แท็บเล็ตได้
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่สาขารัฐศาสตร์ หรือ นิติศาสตร์
Note: Tokio Marine Insurance (Thailand) PCL reserves the right to change the scope of responsibility as deemed fit as and when necessary. The staff will be informed/prepare beforehand when such occasions arise.

รายละเอียดตำแหน่ง

โพสต์แล้ว

August 17, 2016

ฝ่าย

แผนกสินไหมรถยนต์

บริษัท

ประกันภัยทั่วไป

สถานที่ตั้ง

สำนักงานใหญ่และสาขา

How to Apply

Please submit a detailed resume, stating your expected and current salary and notice period required.

Email us

Email us

Online

Online

Submit an online application here.