กฏบัตรคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัทโตเกียวมารี
เรายึดมั่นในปรัชญาและหลักการของกฏบัตรในการดำเนินงานทุกด้าน
 

ผลิตภัณฑ์และการบริการ
เรามอบผลิตภัณฑ์และการบริการเพื่อหลักประกันความปลอดภัยและความมั่นคงแก่ลูกค้าของเรา 
 

การเคารพในสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

  • เราเคารพและมีความกระตือรือร้นในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนสำหรับทุกคน
  • เรามุ่งมั่นในการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ พร้อมบรรยากาศในการทำงานที่เปี่ยมไปด้วยพลังแห่งความกระตือรือร้นสำหรับพนักงานของเรา
  • เราสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมสำหรับพนักงาน
  • เราเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัว และสนับสนุนการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

 

การเคารพในสิ่งแวดล้อม
เรามีความรับผิดชอบในการปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยการมุ่งมั่นให้ความเคารพและมีจิตสำนึกในการใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมในทุกกิจกรรมของเรา
 

การมีส่วนร่วมสนับสนุนชุมชนและสังคม
เราเคารพในความแตกต่างทางวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละประเทศและภูมิภาค พร้อมกันนี้ เรายังมีส่วนร่วมในการสนับสนุนความต้องการของสังคมปัจจุบันอีกด้วย
 

จริยธรรมและการปฏิบัติตามกฏหมาย
เราจะคงไว้ซึ่งมาตรฐานทางจริยธรรมระดับสูงในทุกด้านของการดำเนินธุรกิจของเรา
 

พันธสัญญาในการสื่อสาร
เราให้คำมั่นในการที่จะเปิดเผยข้อมูลในเวลาและลักษณะที่เหมาะสม พร้อมทั้งส่งเสริมการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อให้มั่นใจถึงการจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ