นโยบายต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น (ต่อ)

การรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชั่น

หากผู้ใดพบเห็นการกระทำของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือ การกระทำทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น พบเห็นบุคคลในบริษัทฯ ติดสินบนหรือรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชน หรือ การกระทำที่ผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท หรือมีผลต่อระบบการควบคุมภายในและมีข้อสงสัยได้ว่าอาจเป็นช่องทางในการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือ การกระทำที่ทำให้บริษัท เสียผลประโยชน์ กระทบต่อชื่อเสียง หรือ การกระทำที่ที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ กรุณาแจ้งเบาะแส พร้อมทั้งข้อมูลและหลักฐานที่เพียงพอต่อการตรวจสอบ มายังคณะกรรมกาตรวจสอบในประเทศไทย โดยกรุณาระบุ รวมถึงแจ้งชื่อ-นามสกุลผู้แจ้ง ที่อยู่ และโทรศัพท์พร้อมช่องทางการติดต่อกลับที่ท่านสะดวก ส่งมายังช่องทางรับเรื่องดังนี้ และ ส่งมาที่ Email: wb@tokiomarinelife.co.th หรือ เป็นจดหมายมาที่คณะกรรมการตรวจสอบ (แจ้งเบาะแส)

บริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 26  ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ช่องทางอื่นเพิ่มเติมโปรดคลิกอ่านรายละเอียดที่นี้

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบและกำกับดูแลในการจัดการตามนโยบายการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนหรือการกระทำที่อาจทำให้เกิดข้อสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น