ข้อมูลสำคัญและตัวเลขในปี 2559

ทั้งหมดเป็นสกุลเงินบาท

  • เบี้ยประกันภัยรับรวม 5,442ล้านบาท 
  • เงินลงทุน 14,150 ล้านบาท 
  • สินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 14,737 ล้านบาท 

 


เบี้ยประกันภัยรับและสินทรัพย์รวม

เบี้ยประกันภัยรับและสินทรัพย์รวม

การลงทุนในหลักทรัพย์

การลงทุนในหลักทรัพย์