คณะผู้บริหาร


 

นายชิน ทานิโมโต

นายชิน ทานิโมโต

Chief Executive Officer

   

นายสมโพชน์ เกียรติไกรวัล

นายสมโพชน์ เกียรติไกรวัล

Deputy Chief Executive Officer

  

นายยงยุทธ แซ่ลิ้ม

นายยงยุทธ แซ่ลิ้ม

Senior Executive Vice President

  

นายสิทธิชัย อุยตระกูล

นายสิทธิชัย อุยตระกูล

Senior Executive Vice President

  

นางสาวยุวดี เฉลิมศรีภิญโญรัช

นางสาวยุวดี เฉลิมศรีภิญโญรัช

Executive Vice President