คณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

1. สอบทานการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของ หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. รายงานผลการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในให้กับคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง


 

นายบุญมี งดงามวงศ์

นายบุญมี งดงามวงศ์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีและที่ปรึกษาธุรกิจ มากว่า 24 ปี เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการตรวจสอบบัญชี ได้ให้บริการกับบริษัทข้ามชาติในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย รวมทั้งบริษัทประกันภัยต่างๆ  และที่ปรึกษา เช่น ด้านอสังหาริมทรัพย์ การเงิน หลักทรัพย์ การผลิต การค้า ให้กับบริษัทจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงหน้าที่ในการ Due Diligence ในการเข้าซื้อและการควบรวมกิจการ ตลอดถึงการเลิกกิจการ รวมถึงประสบการณ์การเป็นผู้ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทข้ามชาติ พร้อมทำข้อเสนอแนะในการปรับปรุง และ ทำหน้าที่ฝึกอบรม และ สอนโปรแกรมการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้สอบภายนอกและภายใน

นายตัง ลู ชวน

นายตัง ลู ชวน

กรรมการตรวจสอบ

ได้รับคุณวุฒิทางวิชาชีพของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย "Fellow of the Institute & Faculty of Actuaries" ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการอาวุโส ในส่วนธุรกิจประกันชีวิตและคณิตศาสตร์ประกันภัย ของ โตเกียวมารีนเอเชีย ซึ่งเป็นสำนักงานภูมิภาคของกลุ่มโตเกียวมารีน  มีประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยมากว่า 23 ปี

นางสาวสุมิตรา วรกุลเฉลิม

นางสาวสุมิตรา วรกุลเฉลิม

กรรมการตรวจสอบ

 เริ่มต้นการทำงานในกระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่ปี 2522 โดยดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองประกันชีวิต กรมการประกันภัย และได้เกษียณอายุเมื่อปี 2546 ในตำแหน่งรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ และ หลังเกษียณอายุได้ช่วยงานทางศาลในฐานะผู้ไกล่เกลี่ย ในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

นายกุมพล บัวสวรรค์

นายกุมพล บัวสวรรค์

กรรมการตรวจสอบ

เคยดำรงตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ระดับ 9 กรมประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาทางกฎหมาย กระทรวงพาณิชย์