คณะกรรมการบริษัท

นายตัง ลู ชวน

นายตัง ลู ชวน

ประธานคณะกรรมการบริษัท

 ได้รับคุณวุฒิทางวิชาชีพของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย "Fellow of the Institute & Faculty of Actuaries" ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการอาวุโส ในส่วนธุรกิจประกันชีวิตและคณิตศาสตร์ประกันภัย ของ โตเกียวมารีนเอเชีย ซึ่งเป็นสำนักงานภูมิภาคของกลุ่มโตเกียวมารีน  มีประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยมากว่า 23 ปี

นายยาซูยูกิ เซกิโอกะ

นายยาซูยูกิ เซกิโอกะ

กรรมการบริษัท

มีประสบการณ์ด้านการเงินธุรกิจ การบริหารความเสี่ยงองค์กร และ การลงทุนทางการเงิน มากว่า 25 ปี ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาให้กับคณะผู้บริหารอาวุโสของโตเกียวมารีน รวมทั้ง มีประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์เพื่อการลงทุนของโตเกียวมารีนนิจิโด มากว่า 7 ปี  รวมตลอดทั้ง ดูแลกลยุทธศาสตร์ระยะกลาง การบริหารเงินทุน และ การบริหารความเสี่ยงองค์กรในโตเกียวมารีนโฮลดิงส์มากว่า 7 ปี  

นายชิน ทานิโมโต

นายชิน ทานิโมโต

กรรมการบริษัท

มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจประกันภัยที่หลากหลายสาขามากว่า 34 ปี  ทั้งในส่วนประกันชีวิตและประกันวินาศภัย และ ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศ สำหรับการทำงานในประเทศญี่ปุ่น  ได้รับมอบหมายให้ดูแลในหลายส่วนงาน อาทิเช่น การวางแผนกลยุทธ์องค์กร  งานบุคคล งานตรวจสอบภายใน รวมถึงการตลาด  สำหรับประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศ ได้รับมอบมอบหมายให้ไปประจำที่ประเทศฝรั่งเศสและประเทศจีน เพื่อดูแลงานด้านการพัฒนาธุรกิจ และการจัดการควบรวมธุรกิจ ตามลำดับ ทั้งนี้ ก่อนที่จะได้รับมอบหมายมาประจำที่ประเทศไทย ได้ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนงานตรวจสอบภายในของบริษัท โตเกียวมารีน นิจิโด ไฟร์แอนด์มารีน ประกันภัย จำกัด (Tokio Marine Nichido Fire & Marine Insurance Co., Ltd.)

นางสาวสุมิตรา วรกุลเฉลิม

นางสาวสุมิตรา วรกุลเฉลิม

กรรมการบริษัท

เริ่มต้นการทำงานในกระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่ปี 2522 โดยดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองประกันชีวิต กรมการประกันภัย และได้เกษียณอายุเมื่อปี 2546 ในตำแหน่งรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ และ หลังเกษียณอายุได้ช่วยงานทางศาลในฐานะผู้ไกล่เกลี่ย ในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

นายบุญมี งดงามวงศ์

นายบุญมี งดงามวงศ์

กรรมการบริษัท

มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีและที่ปรึกษาธุรกิจ มากว่า 24 ปี เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการตรวจสอบบัญชี ได้ให้บริการกับบริษัทข้ามชาติในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย รวมทั้งบริษัทประกันภัยต่างๆ  และที่ปรึกษา เช่น ด้านอสังหาริมทรัพย์ การเงิน หลักทรัพย์ การผลิต การค้า ให้กับบริษัทจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงหน้าที่ในการ Due Diligence ในการเข้าซื้อและการควบรวมกิจการ ตลอดถึงการเลิกกิจการ รวมถึงประสบการณ์การเป็นผู้ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทข้ามชาติ พร้อมทำข้อเสนอแนะในการปรับปรุง และ ทำหน้าที่ฝึกอบรม และ สอนโปรแกรมการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้สอบภายนอกและภายใน

นายกุมพล บัวสวรรค์

นายกุมพล บัวสวรรค์

กรรมการบริษัท

เคยดำรงตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ระดับ 9 กรมประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาทางกฎหมาย กระทรวงพาณิชย์

นายศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพันธ์

นายศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพันธ์

กรรมการบริษัท

 เป็นที่ปรึกษากฏหมาย ในฐานะทนายความ และเป็นสมาชิกของสถาบันการศึกษากฎหมาย ประเทศไทย และ สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทยและสมาคมทนายความด้านสิทธิบัตรแห่งเอเชีย เป็นผู้เชี่ยวชาญในสายงานกฎหมาย เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ & กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมด้านหลักทรัพย์ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายบริษัท กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และ กฎหมายประกันภัย และ เป็นคอลัมนิสต์ในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น นิตยสารกฎหมายธุรกิจ นิตยสาร Make Money รวมทั้ง ทำหน้าที่อาจารย์ ในคณะนิติศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษสำหรับทนายความ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์