คณะกรรมการบริษัท

นาย ตัง ลู ชวน

นาย ตัง ลู ชวน

ประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณ ตัง ลู ชวน เป็น Fellow of the Institute & Faculty of Actuaries ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการอาวุโส ในส่วนธุรกิจประกันชีวิตและคณิตศาสตร์ประกันภัย ของ โตเกียวมารีนเอเชีย ซึ่งเป็นสำนักงานภูมิภาคของกลุ่มโตเกียวมารีนในประเทศสิงคโปร์  มีประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยมากว่า 23 ปี

นาย ยาซูยูกิ เซกิโอกะ

นาย ยาซูยูกิ เซกิโอกะ

กรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณ ยาซูยูกิ เซกิโอกะ มีประสบการณ์ด้านการเงินธุรกิจ การบริหารความเสี่ยงองค์กร และ การลงทุนทางการเงิน มากว่า 25 ปี ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาให้กับคณะผู้บริหารอาวุโสของโตเกียวมารีน รวมทั้ง มีประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์เพื่อการลงทุนของโตเกียวมารีนนิจิโด   รวมตลอดทั้ง ดูแลกลยุทธศาสตร์ระยะกลาง การบริหารเงินทุน และ การบริหารความเสี่ยงองค์กรในโตเกียวมารีนโฮลดิงส์

นาย ริวสุเกะ ฟูตามูระ

นาย ริวสุเกะ ฟูตามูระ

กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ / ประธานคณะผู้บริหาร กรรมการในคณะกรรมการลงทุน

คุณฟูตามูระ  จบการศึกษาสาขา วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์  และได้ใช้วิชาความรู้ในการพัฒนางานต่างๆในกลุ่มโตเกียวมารีนมาเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี  ทั้งนี้ ก่อนที่คุณฟูตามูระจะเข้ามารับตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆของบริษัท รวมทั้งตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นั้น คุณฟูตามูระ ดำรงตำแหน่งในระดับผู้บริหารกำกับดูแลฝ่ายงานด้านผลิตภัณฑ์  ฝ่ายงานพิจารณารับประกันภัย และ ฝ่ายงานทางการตลาด  ของบริษัท โตเกียวมารีนนิจิโด ประกันชีวิต จำกัด (อันชิน - ไลฟ์)

นางสาวสุมิตรา วรกุลเฉลิม

นางสาวสุมิตรา วรกุลเฉลิม

กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการในคณะกรรมการลงทุน

คุณสุมิตรา เริ่มต้นการทำงานในกระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่ปี 2522 โดยดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองประกันชีวิต กรมการประกันภัย และได้เกษียณอายุเมื่อปี 2546 ในตำแหน่งรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปัจจุบัน ทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ย ในศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ

นายบุญมี งดงามวงศ์

นายบุญมี งดงามวงศ์

กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการในคณะกรรมการลงทุน กรรมการในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณบุญมี เคยทำงานให้กับบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด และ มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีและที่ปรึกษาธุรกิจ มากว่า 24 ปี รวมระยะเวลา 1 ปี ในสำนักงาน ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด ประเทศฮ่องกง ภายใต้สัญญา Secondment คุณบุญมี เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการตรวจสอบบัญชี โดยได้ให้บริการกับบริษัทข้ามชาติในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย อาทิเช่น บริษัทประกันภัย ได้แก่ ACE, AIA, AXA, QBE, Siam Commercial New York Life, Krungthai-AXA Life และ โตเกียวมารีนประกันชีวิต และเชียวชาญในด้าย อสังหาริมทรัพย์, การเงิน, หลักทรัพย์, การผลิต, การค้า ฯลฯ ทั้งนี้ รวมทั้งบริษัทจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้แล้ว ยังทำหน้าที่ในการ Due Diligence เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าซื้อและการควบรวมกิจการ ตลอดถึงการเลิกธุรกิจ นอกจากนี้ ท่านยังทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทข้ามชาติ พร้อมทำข้อเสนอแนะในการปรับปรุง และ ทำหน้าที่ฝึกอบรม และ สอนโปรแกรมการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้สอบภายนอกและภายใน

นายกุมพล บัวสวรรค์

นายกุมพล บัวสวรรค์

กรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการในคณะกรรมการลงทุน

คุณกุมพลเคยดำรงตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ระดับ 9 กรมประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาทางกฎหมาย กระทรวงพาณิชย์

นายศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพันธ์

นายศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพันธ์

กรรมการบริษัท

คุณศุภศักดิ์ เป็นที่ปรึกษากฏหมาย ในฐานะทนายความ และเป็นสมาชิกของสถาบันการศึกษากฎหมาย ประเทศไทย และ สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทยและสมาคมทนายความด้านสิทธิบัตรแห่งเอเชีย ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในสายงานกฎหมายที่หลากหลาย อาทิเช่น กฎหมายเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ &, กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมด้านหลักทรัพย์ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายบริษัท กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และ กฎหมายประกันภัย นอกจากเป็นทนายความ ท่านยังได้ทำหน้าที่เป็นคอลัมนิสต์ในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น นิตยสารกฎหมายธุรกิจ นิตยสาร Make Money รวมทั้ง ทำหน้าที่อาจารย์ ในคณะนิติศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษสำหรับทนายความ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์