ผลประโยชน์ของทุพพลภาพและการสูญเสียอวัยวะอันเนื่องจากอุบัติเหตุ (การสูญเสียอวัยวะหรือการสูญเสียดวงตา)

เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว กรุณากรอกแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน สำหรับกรณีทุพพลภาพและการสูญเสียอวัยวะอันเนื่องจากอุบัติเหตุ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ในขณะที่สัญญาเพิ่มเติมนี้มีผลบังคับใช้ ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและสายตา หรือทุพพลภาพภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะคนไข้ในโรงพยาบาลและเสียชีวิตเพราะความบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี ผู้ถือกรมธรรม์หรือผู้เอาประกันหรือตัวแทนจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงทุพพลภาพที่ได้รับให้กับบริษัทโดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มของบริษัทซึ่งใช้ยืนยันเกี่ยวกับทุพพลภาพ

วิธีการขอรับเงินคืนในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

  1
 • ส่งแบบฟอร์มและเอกสารที่จำเป็น

  2
 • การประเมินผลการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

  3
 • การพิจารณาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเรียบร้อยแล้ว

  4


 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจาก “การประกันชีวิต” จากส่วนงานบริการสินไหมทดแทนของเรา
 • กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มและส่งพร้อมเอกสารที่จำเป็นผ่านฝ่ายบุคคลของคุณ, ตัวแทน/นายหน้าบริการของคุณหรือโดยการส่งจดหมายลงทะเบียนมาที่: แผนกบริการผู้ถือกรมธรรม์ บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 26, 1 ถนนสาทรใต้ ยานนาวา, สาทร กรุงเทพ 10120
 • หลังจากที่เราได้รับเอกสารที่ต้องการทั้งหมด เราจะดำเนินการตามการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของคุณภายใน 15 วันทำการ
 • หลังเสร็จสิ้นการพิจารณาเอกสารทั้งหมดแล้ว เราจะส่งเช็คค่าสินไหมทดแทนให้กับคุณทางไปรษณีย์

เอกสารที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

 1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย
 2. รายงานการรักษาจากแพทย์
 3. ใบสมัครงาน,บันทึกการลงเวลาทำงาน, ใบรับเงินเดือนของเดือนล่าสุดที่คุณทำงานอยู่ 
 4. เอกสารทางการแพทย์อื่นๆ เช่น ผลการตรวจสอบทางการแพทย์ (ถ้ามี)

หมายเหตุสำคัญ

 1. เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าที่ไม่จำเป็น ตรวจสอบจนมั่นใจว่าแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและเอกสารสำคัญอื่นๆ ได้รับการกรอกข้อมูลอย่างครบถ้วน
 2. ตรวจสอบจนมั่นใจว่าลายเซ็นในแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมเหมือนกับลายเซ็นที่เราเก็บบันทึกเอาไว้
 3. ใบรายงานทางการแพทย์ต้องเป็นค่าใช้จ่ายโดยผู้เอาประกันภัยเอง
 4. รายการตรวจสอบที่ใช้สำหรับการอ้างอิงข้อกำหนด ณ จุดส่งเอกสารเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการร้องขอเอกสารและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 5. การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจะได้รับการพิจารณาภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ ในรายที่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบในรายละเอียดของ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจะได้รับการพิจารณาภายใน 30 - 90 วันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการตรวจสอบ