กรมธรรม์ประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญา (CAR/EAR) และขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อช่วยให้การกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับ ประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญา (CAR/EAR) เร็วยิ่งขึ้น

ขั้นตอนสำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับประกันภัยการปฎิบัติงานตามสัญญา

 • กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้ครบ

  1


 • เอกสารประกอบการพิจารณา
 • 1. เคลมฟอร์ม
 • 2. เอกสารแสดงรายละเอียดความเสียหาย
 • 3. ใบเสนอราคาค่าซ่อมแซม / ค่าเปลี่ยน ทรัพย์สินที่เสียหาย
 • 4. ใบสั่งซื้อ / ใบเสร็จรับเงิน / ใบส่งสินค้า
 • 5. รายงานการตรวจสอบความเสียหายจากช่าง ( ในกรณีความเสียหายต่อเครื่องจักร)
 • 6. หนังสือสัญญาว่าจ้าง / ใบแสดงมูลค่างานก่อสร้าง
 • 7. รายงานการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
 • 8. เอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ต้องทำอะไรหลังจากเกิดอุบัติเหตุ

 1. ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ ติดต่อหน่วยดับเพลิงและเจ้าหน้าที่ตำรวจ  โดยทันที
 2. แจ้งแผนกเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของเราทางโทรศัพท์โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ พร้อมแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการสูญเสียหรือความเสียหาย และสถานการณ์ปัจจุบัน
 3. เก็บรักษาทรัพย์สินที่เสียหายทั้งหมดเพื่อใช้ในการตรวจสอบความเสียหาย
 4. ถ่ายรูปความเสียหายของทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อใช้เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 5. เตรียมหลักฐานต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของคุณ ตามที่เราร้องขอ
 6. ห้ามยอมรับความรับผิดหรือเจรจาต่อรอง, จ่ายหรือจัดการการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราในกรณีของความรับผิดต่อบุคคลที่สาม
 7. ให้ความร่วมมือกับเราและผู้ประเมินความเสียหายเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทั้งหมด

เมื่อใดที่ต้องทำการรายงาน

แจ้งแผนกเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของเราทางโทรศัพท์โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ พร้อมแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการสูญเสียหรือความเสียหาย และสถานการณ์ปัจจุบัน

แจ้งความเสียหาย หรืออุบัติเหตุแก่เรา ตามหมายเลขติดต่อด้านล่างนี้

 • วันธรรมดา (ภายใน 24 ชั่วโมง)
 • สุดสัปดาห์ &วันหยุดนักขัตฤกษ์ (ภายใน 24 ชั่วโมง)

ทำไมต้องรายงานความเสียหาย?

ถ้าหากคุณไม่รายงานเหตุการณ์ คุณอาจจะ

 • สูญเสียผลประโยชน์/สิทธิการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทั้งหมดที่คุณมีสิทธิจะได้รับ และ/หรือ
 • ละเลยความรับผิดชอบของคุณด้วยตัวคุณเองและบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หมายเลขติดต่อ

รายงานการเกิดอุบัติเหตุในประเทศไทย

1

แจ้งความที่สถานีตำรวจที่ใกล้ที่สุด

2

นำสำเนาใบบันทึกประจำวันต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมายื่นให้เรา