ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของผู้เล่นกอล์ฟ

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการกรอกข้อมูลในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของผู้เล่นกอล์ฟ

ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของผู้เล่นกอล์ฟ

 • อุปกรณ์กอล์ฟ

  1
 • ความเสียหายต่อสาธารณชน (บุคคลภายนอก)

  2
 • โฮลอินวัน

  3
 • อุบัติเหตุส่วนบุคคล

  4


 • แบบฟอร์มการรับแจ้งความเสียหายที่บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
 • รายงานการเกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่ออกและรับรองโดยสนามกอล์ฟ
 • ภาพถ่ายความเสียหายของอุปกรณ์กอล์ฟ
 • ใบแจ้งหนี้ค่าซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนทดแทน
 • แบบฟอร์มการรับแจ้งความเสียหายที่บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
 • รายงานการเกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่ออกและรับรองโดยสนามกอล์ฟ
 • หนังสือเรียกร้องค่าเสียหายของบุคคลที่สามรวมถึงหลักฐานประกอบต่างๆ
 • แบบฟอร์มการรับแจ้งความเสียหายที่บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
 • หนังสือรับรองการตี โฮล-อิน-วัน จากสนามกอล์ฟ
 • ใบบันทึกคะแนนการตีกอล์ฟที่แสดงถึงการตี โฮล-อิน-วัน
 • หลักฐานอื่น (ถ้ามีการร้องขอเพิ่มเติม)
 • แบบฟอร์มการรับแจ้งความเสียหายที่บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
 • รายงานการเกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่ออกและรับรองโดยสนามกอล์ฟ
 • ต้นฉบับใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล
 • หลักฐานอื่น (ถ้ามีการร้องขอเพิ่มเติม)

สิ่งที่ผู้เอาประกันภัยต้องดำเนินการ

 1. แจ้งความเสียหายต่อบริษัทประกันภัยโดยทันที
 2. แจ้งสนามกอล์ฟเพื่อจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 3. ในกรณีที่มีการโจรกรรมหรืออุปกรณ์กอล์ฟสูญหาย ให้ทำการแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและนำส่งสำเนาบันทึกแจ้งความให้บริษัทประกันภัยเพื่อเป็นหลักฐาน
 4. ในกรณีที่มีความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือความบาดเจ็บต่อร่างกายของบุคคลที่สาม ผู้เอาประกันภัยไม่ควรตกลงหรือยอมรับผิดใดๆ ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทประกันภัย
 5. เก็บรักษาทรัพย์สินที่เสียหายเพื่อที่จะให้บริษัทประกันภัยทำการตรวจสอบ
 6. จัดเตรียมเอกสารหลักฐานการเรียกร้องค่าเสียหายต่างๆ ตามที่บริษัทประกันภัยร้องขอ

คุณทราบหรือไม่?

เมื่อใดที่ต้องทำการรายงาน

แจ้งแผนกเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของเราทางโทรศัพท์โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ พร้อมรายละเอียดการสูญหายหรือความเสียหาย

แจ้งความเสียหาย หรืออุบัติเหตุแก่เรา ตามหมายเลขติดต่อด้านล่างนี้

 • วันธรรมดา (ภายใน 24 ชั่วโมง)
 • สุดสัปดาห์ &วันหยุดนักขัตฤกษ์ (ภายใน 24 ชั่วโมง)

แจ้งแผนกเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของเราทางโทรศัพท์โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ พร้อมรายละเอียดการสูญหายหรือความเสียหาย

แจ้งความเสียหาย หรืออุบัติเหตุแก่เรา ตามหมายเลขติดต่อด้านล่างนี้

 • วันธรรมดา (ภายใน 24 ชั่วโมง)
 • สุดสัปดาห์ &วันหยุดนักขัตฤกษ์ (ภายใน 24 ชั่วโมง)

ทำไมต้องรายงานความเสียหาย?

ถ้าหากคุณไม่รายงานเหตุการณ์ คุณอาจจะ

 • สูญเสียผลประโยชน์/สิทธิการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทั้งหมดที่คุณมีสิทธิจะได้รับ และ/หรือ
 • ละเลยความรับผิดชอบของคุณด้วยตัวคุณเองและบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หมายเลขติดต่อ

ทำการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของผู้เล่นกอล์ฟในประเทศไทย

1

แจ้งแผนกเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของเราทางโทรศัพท์โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ พร้อมรายละเอียดการสูญหายหรือความเสียหาย

2

ในกรณีที่อุปกรณ์กอล์ฟถูกขโมยหรือสูญหาย ให้แจ้งความเจ้าหน้าที่ตำรวจ

3

ส่งสำเนาใบบันทึกประจำวันต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจและหลักฐานอื่นๆ ให้กับเรา