ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากความเสี่ยงทุกประเภทในอุตสาหกรรม (IAR)

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้เพื่อความรวดเร็วในการกรอกข้อมูลของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากการประกันความเสี่ยงทุกประเภทในอุตสาหกรรม

ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากประกันความเสี่ยงทุกประเภทในอุตสาหกรรม (IAR)

 • อุบัติเหตุจากเหตุอัคคีภัย

  1
 • การสูญเสียจากการโจรกรรม

  2


 • กรอกแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้ครบ ตรวจสอบจนมั่นใจว่าคุณได้กรอกรายละเอียดการสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินอย่างครบถ้วน ทำการแจ้งความและส่งสำเนามาพร้อมกับแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน พร้อมกับรายงานจากหน่วยดับเพลิงและรายงานการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เตรียมหลักฐานที่ใช้สนับสนุนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของคุณ เช่น
 • -ใบเสนอราคาสำหรับค่าซ่อมแซม
 • -ใบแจ้งราคาสินค้า/ใบเสร็จ/ใบจัดส่งสินค้า/คลังสินค้าเพื่อบันทึกจำนวนของความเสียหายของทรัพย์สิน
 • -รูปถ่ายความเสียหายของทรัพย์สินและ/หรือความเสียหายของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)
 • -ใบแจ้งค่าซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่
 • -รายงานทางเทคนิค/การควบคุมคุณภาพ (สำหรับความเสียหายของสินค้า/สินค้าคงคลัง)
 • -หลักฐานเพิ่มเติมตามที่เราหรือบริษัทผุ้สำรวจภัยร้องขอ
 • กรอกแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้ครบ ตรวจสอบจนมั่นใจว่าคุณได้กรอกรายละเอียดการสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินอย่างครบถ้วน ทำการแจ้งความและส่งสำเนามาพร้อมกับแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน พร้อมกับรายงานการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เตรียมหลักฐานที่ใช้สนับสนุนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของคุณ เช่น
 • -ใบเสนอราคาสำหรับค่าซ่อมแซม
 • -ใบแจ้งราคาสินค้า/ใบเสร็จ/ใบจัดส่งสินค้า/คลังสินค้าเพื่อบันทึกจำนวนของความเสียหายของทรัพย์สิน
 • -หลักฐานเพิ่มเติมตามที่เราหรือบริษัทผุ้สำรวจภัยร้องขอ

คุณจะต้องทำอะไรหลังจากเกิดอุบัติเหตุ

 1. ในกรณีเหตุเพลิงไหม้ ติดต่อหน่วยดับเพลิงและเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยทันที
 2. ในกรณีการโจรกรรมและความเสียหายจากอุบัติเหตุซึ่งเป็นผลจากความประมาทของบุคคลอื่น แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที
 3. แจ้งแผนกเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของเราทางโทรศัพท์โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ พร้อมแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการสูญเสียหรือความเสียหาย และสถานการณ์ปัจจุบัน
 4. เก็บรักษาทรัพย์สินที่เสียหายทั้งหมดเพื่อใช้ในการตรวจสอบความเสียหาย
 5. ถ่ายรูปความเสียหายของทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 6. ปฏิบัติตามขั้นตอนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งหมดเพื่อให้ขอบเขตการสูญเสียหรือความเสียหายเกิดขึ้นน้อยที่สุด
 7. ให้ความร่วมมือกับเราและบริษัทผู้ประเมินความเสียหายเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทั้งหมด

เมื่อใดที่ต้องทำการรายงาน

แจ้งแผนกเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของเราทางโทรศัพท์โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ พร้อมแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการสูญเสียหรือความเสียหาย และสถานการณ์ปัจจุบัน

แจ้งความเสียหาย หรืออุบัติเหตุแก่เรา ตามหมายเลขติดต่อด้านล่างนี้

 • วันธรรมดา (ภายใน 24 ชั่วโมง)
 • สุดสัปดาห์ &วันหยุดนักขัตฤกษ์ (ภายใน 24 ชั่วโมง)

ทำไมต้องรายงานความเสียหาย?

ถ้าหากคุณไม่รายงานเหตุการณ์ คุณอาจจะ

 • สูญเสียผลประโยชน์/สิทธิการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทั้งหมดที่คุณมีสิทธิจะได้รับ และ/หรือ
 • ละเลยความรับผิดชอบของคุณด้วยตัวคุณเองและบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หมายเลขติดต่อ

การรายงานอุบัติเหตุในประเทศไทย

1

แจ้งความที่สถานีตำรวจที่ใกล้ที่สุด

2

นำสำเนาใบบันทึกประจำวันต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมายื่นให้เรา