แผนการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล พีเอ สไมล์ TM คืออะไร?

คือแผนความคุ้มครองซึ่งครอบคลุมถึง

 • การเสียชีวิต, การสูญเสียอวัยวะและการสูญเสียการมองเห็น
 • ทุพพลภาพถาวร
 • ฆาตกรรมและ& การทำร้ายร่างกาย
 • ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
 • การขับขี่หรือการขึ้นยานพาหนะในฐานะผู้โดยสารบนรถจักรยานยนต์

ตัวเลือก

เลือกระหว่าง 2 ตัวเลือกที่เรานำเสนอ:

 • แผนที่ 1
  ครอบคลุมการเสียชีวิต, ฆาตกรรมและอุบัติเหตุต่างๆ เนื่องมาจากการขับขี่ยานพาหนะหรือการขึ้นยานพาหนะในฐานะผู้โดยสารบนรถจักรยานยนต์

 • แผนที่ 2
  ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลซึ่งเป็นผลมาจากอุบัติเหตุ

ความคุ้มครองหลัก

ภาพรวมสำหรับความคุ้มครองของคุณ

การคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล

การคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล

การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ&และความทุพพลภาพถาวร

ครอบคลุมถึง:

 • การเสียชีวิต
 • การสูญเสียอวัยวะ
 • สูญเสียการมองเห็น
 • ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
 • สูญเสียการได้ยินหรือการพูด
 • ฆาตกรรม&และการถูกทำร้ายร่างกาย
 • การขับขี่ยานพาหนะหรือการขึ้นยานพาหนะในฐานะผู้โดยสารบนรถจักรยานยนต์

ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

เบี้ยประกันภัยของฉันเป็นเท่าไหร่?

ค่าเบี้ยประกันภัยของคุณอาจจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ:

 • แบบประกันภัยของคุณ
 • อาชีพของคุณ

คุณจะรับการประกันนี้ได้อย่างไร?

สิ่งที่ไม่คุ้มครอง

ข้อยกเว้นทั่วไป

การสูญเสียหรือบาดเจ็บอันเกิดขึ้นจาก/หรือเป็นผลมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้:

 • การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่ สามารถครองสติได้ คำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
 • การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 • การได้รับเชื้อโรค เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำ ซึ่งเกิดขึ้นจากบาดแผลที่ได้รับอุบัติเหตุ
 • บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนสำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ ให้ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง ทั้งนี้ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย ในขณะที่กรมธรรม์มีผลบังคับ
 • การแท้งบุตรหรือการทำแท้ง
 • การรักษาฟันหรือการรักษารากฟัน เว้นแต่การรักษาที่ได้เกิดขึ้นภายใน 7 วันนับจากวันเกิดอุบัติเหตุ
 • การเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์
 • อาหารเป็นพิษ
 • การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท กระดูกสันหลังเลื่อน (Spondylolisthesis) กระดูกสันหลังเสื่อม (Degeneratation หรือ Spondylosis) กระดูก สันหลังอักเสบ (Spondylitis) และภาวะ Spondylolysis เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรือ เคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
 • สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศไว้ซึ่งกฎอัยการศึก
 • การก่อการร้าย
 • การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใด ๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และกรรมวิธีใด ๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซึ่งดำเนินการติดต่อกันไปโดยตัวของมันเอง
 • การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเครียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้
   

ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาต่อไปนี้:

 • ขณะที่ผู้เอาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ
 • ในขณะที่คุณขับขี่หรือเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์
 • ขณะที่ผู้เอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
 • ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำอากาศยานใดๆ
 • ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
 • ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
 • ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็น ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม แต่หากการเข้าปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ระยะเวลาที่เข้าปฏิบัติการสงครามหรือปราบปรามนั้น จนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนั้น  ส่วนหลังจากนั้นให้กรมธรรม์มีผลบังคับต่อไปจนสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัยที่กำหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

ข้อมูลสำคัญ

แผนต่างๆ อยู่ภายใต้การดูแล และการบริหารจัดการโดยบริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยความคุ้มครองของแผนประกัน และผลประโยชน์จากการประกัน ซึ่งทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของบริษัท ข้อมูลนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น