กรมธรรม์ประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำและถังอัดความดัน คืออะไร

ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยนี้

 • ความเสียหาย (เว้นที่เกิดจากอัคคีภัย) อันเกิดแก่หม้อกำเนิดไอน้ำหรือถังอัดความดัน ซึ่งระบุไว้ในตารางในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ และทรัพย์สินอื่นของผู้เอาประกันภัย
 •  ความเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินใดๆ ซึ่งมิใช่เป็นของผู้เอาประกันภัย
  • และผู้เอาประกันจะต้องรับผิดตามกฎหมาย
  • ความรับผิดตามกฏหมายของผู้เอาประกันภัย ต่อความบาดเจ็บ หรือการเสียชีวิตอันเกิดแก่บุคคลใดๆ ซึ่งมิใช่ลูกจ้าง คนงาน หรือสมาชิกในครอบครัวของผู้เอาประกันภัย
 • ความเสียหายหรือความบาดเจ็บ หรือการเสียชีวิตดังกล่าวข้างต้น เฉพาะเกิดขึ้นจากการระเบิดหรือการยุบแฟบของหม้อกำเนิดไอน้ำ หรือถังอัดความดันl ซึ่งระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันนี้ในขณะที่หม้อกำเนิดไอน้ำหรือ ถังอัดความดันกำลังทำงานอยู่ตามปกติ

ความคุ้มครองหลัก

ความคุ้มครองมีรายละเอียดตามข้อมูลด้านล่างดังต่อไปนี้

บริษัทฯจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ ภายใต้บังคับแห่งข้อตำลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น คำจำกัดความ และเงื่อนไขต่างๆ ซึ่งแจ้งอยู่หรือได้สลักหลังไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ สำหรับ

 • ความเสียหาย (เว้นแต่ที่เกิดจากอัคคีภัย) อันเกิดแก่หม้อกำเนิดไอน้ำ หรือถังอัดความดัน ซึ่งระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ และทรัพย์สินอื่นของผู้เอาประกันภัย
 • ความเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินใดๆ ซึ่งมิใช่เป็นของผู้เอาประกัน และผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดตามกฎหมาย
 • ความรับผิดชอบตามกฎหมายผู้เอาประกันภัย ต่อความบาดเจ็บหรือ การเสียชีวิตอันเกิดแก่บุคคลใด ๆซึ่งมิใช่ลูกจ้าง คนงาน หรือสมาชิกในครอบครัวของผู้เอาประกันภัย
 • ความเสียหายหรือความบาดเจ็บ หรือการเสียชีวิตดังกล่าวข้างต้น เฉพาะเกิดขึ้นจากการระเบิดหรือการยุบแฟบของหม้อกำเนินไอน้ำ หรือถังอัดความดันซึ่งระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้ในขณะที่หม้อกำเนิดไอน้ำหรือถังอัดความดันกำลังทำงานอยู่ตามปกติ
 • ทั้งนี้ความรับผิดชอบทั้งสิ้นของบริษัทเกี่ยวกับหม้อกำเนิดไอน้ำหม้อใดหม้อหนึ่ง หรือถังบรรจุความดันถังใดถังหนึ่งภายในระยะเวลาประกันภัย จะต้องไม่เกินกว่าจำนวนเงินเอาประกันที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
 • นอกจากนั้น ในกรณีผู้เอาประกันภัยต้องต่อสู้คดีในศาล โดยบริษัทฯได้ให้ความยินยอมเป็นหนังสือ บริษัทจะออกค่าใช้จ้ายในการต่อสู้คดีบรรดาผู้เอาประกันภัยอาจต้องรับผิดตามกฎหมาย

เบี้ยประกันภัยของฉันเป็นเท่าไหร่?

ค่าเบี้ยประกันภัยของคุณอาจจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ:

 1. จำนวนเงินเอาประกันภัย
 2. ประเภทขอหม้อกำเนิดไอน้ำ ปีที่ผลิต ยี่ห้อ สมรรถภาพ เป็นต้น
 3. แผนการบำรุงรักษาและใบรับรองการตรวจสภาพ
 4. ความคุ้มครองที่ขยายเพิ่มเติม และเงื่อนไขพิเศษ
 5. สถานที่ใช้งาน
 6. อื่นๆ

ซื้อประกันตอนนี้

กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่คุ้มครอง

บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์นี้ถ้าความเสียหายดังกล่าวเกิดจาก

 1. ความชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการสึกหรอ หรือสิ้นเปลืองแห่งวัสดุซึ่งใช้สร้างหม้อกำเนิดไอน้ำ หรือถังอัดความดัน ไม่ว่าเกิดขึ้นจาก การรั่วไหล ความผุ หรือ ปฏิกิริยาของเชื้อเพลิง หรือโดยประการอื่น หรือสำหรับความชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของหม้อกำเนิดไอน้ำหรือถังอัดความดันเป็นรอยร่อง หรือแตกหักหรือเสื่อมคุณภาพโดยทั่วไป หรือความเป็นรอยร้าว โป่งบวม หรือตำหนิอย่างอื่น หรือสำหรับการแตกหักหรือการใช้การไม่ได้ของข้อต่อต่างๆ ของท่อไอน้ำหรือท่ออื่นใด (เว้นแต่ความชำรุดแตกหักหรือใช้การไม่ได้นั้นเป็นเหตุให้เกิดการระเบิดหรือการยุบแฟบ) หรือสำหรับการแตกร้าวของส่วนต่างๆ ของหม้อกำเนิดไอน้ำหรือถังอัดความดันที่ทำด้วยเหล็กหล่อ 
 2. ความเสียหายของท่ออันใดอันหนึ่งในหม้อกำเนิดไอน้ำแบบท่อน้ำ แบบของหัวรถจักรไอน้ำ หรือแบบซึ่งใช้หลายท่อ หรือในเครื่องให้ความร้อนสูง หรือในเครื่องช่วยประหยัดเชื้อเพลิง (ทั้งนี้เว้นแต่กรณีที่ความเสียหายนั้นเป็นเหตุให้เกิดการระเบิดหรือการยุบแฟบ) 
 3. ความเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินที่ผู้เอาประกันภัยเป็นเจ้าของ หรือครอบครอง หรือรับฝากซึ่งผู้เอาประกันต้องรับผิดและความเสียหายนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากอัคคีภัย อันเกิดจากระเบิด หรือการยุบแฟบของหม้อกำเนิดไอน้ำหรือถังอัดความดัน หรือความเสียหายต่อเครื่องจักรอันเกิดจากเหตุใดๆ 
 4. ความเสียหาย และ/หรือ ความรับผิดชอบอันเกิดจากเจตนากระทำหรือเจตนาละเว้นกระทำของผู้เอาประกันภัยเพื่อให้เกิดความเสียหาย 
 5. ความสูญเสีย เนื่องจากการหยุดงาน
 6. ความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากหรือสืบเนื่องจากเหตุดังต่อไปนี้
 • ลมไต้ฝุ่น พายุเฮอร์ริเคน ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว หรือการสั่นสะเทือนซึ่งภัยธรรมชาติอื่นๆ 
 • สงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่) การรุกราน การกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปิดโรงงาน การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล การใช้กำลังทหารหรือการแย่งชิงอำนาจปกครอง การริบทรัพย์สิน การเกณฑ์หรือยึดเพื่อใช้ในราชการทหาร หรือการทำลายทรัพย์สินหรือทำให้ทรัพย์สินบุบสลายโดยคำสั่งของรัฐบาลใดๆ หรือโดยคำสั่งทางนิตินัยหรือพฤตินัย ของ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง ปฏิกิริยา ทางนิวเคลียร์ การแผ่รังสีนิวเคลียร์ หรือการได้รับรังสีนิวเคลียร์
 • การทดสอบอย่างอื่นที่นอกเหนือไปจากการทดสอบที่ความดันไม่เกินความดันสูงสุดที่เจ้าหน้าที่ตรวจตราได้กำหนดไว้

ข้อมูลสำคัญ

แผนต่างๆ อยู่ภายใต้การดูแล และการบริหารจัดการโดยบริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยความคุ้มครองของแผนประกัน และผลประโยชน์จากการประกัน ซึ่งทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของบริษัท ข้อมูลนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น