การประกันความเสี่ยงภัยของผู้รับเหมา คืออะไร?

การประกันความเสี่ยงภัยของผู้รับเหมาจะครอบคลุมถึงสิ่งก่อสร้างและวิศวกรโยธาที่ทำงานภายในสิ่งก่อสร้าง

การประกันความเสี่ยงภัยของในการติดตั้งครอบคลุมถึงโรงงาน, เครื่องจักร, อุปกรณ์และโครงสร้างเหล็กอย่างเช่น สะพานในช่วงของการติดตั้ง

ความคุ้มครองหลัก

นี่คือภาพรวมสำหรับความคุ้มครองของคุณ

ส่วนที่ I & และ II

ส่วนที่ I & และ II

คุ้มครองอันตรายต่างๆ ซึ่งไม่มีการยกเว้นเป็นพิเศษ เช่น การสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นทันทีและไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าจะได้รับการชดเชย ตรงนี้ประกอบไปด้วย:

 • เพลิงไหม้, ฟ้าผ่า, ระเบิด
 • ลมพายุทุกประเภท
 • แผ่นดินไหว
 • ขโมยและลักทรัพย์ในเคหสถาน
 • คนงานที่ประพฤติตนไม่ดี, ขาดทักษะ, ประมาท, การกระทำที่บ่งบอกถึงเจตนาร้ายหรือความผิดพลาดจากการกระทำของมนุษย์ เป็นต้น

ส่วนที่ III

ส่วนที่ III

มอบค่าสินไหมทดแทนให้กับคุณตามค่าใช้จ่ายที่คุณต้องชำระ ตามกฎหมายเพื่อใช้เป็นค่าชดเชยสำหรับ

 1. ความบาดเจ็บร่างกายจากอุบัติเหตุหรือความเจ็บป่วยทางร่างกายของบุคคลใดๆ
 2. การสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุโดยตรงอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานตามสัญญา  ภายในบริเวณใกล้เคียงของพื้นที่ทำงานในสัญญา 

เบี้ยประกันภัยของฉันเป็นเท่าไร?

ค่าเบี้ยประกันภัยของคุณอาจจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ:

 1. มูลค่าในสัญญาทั้งหมด
 2. ขอบเขตการทำงาน
 3. ความคุ้มครองส่วนขยายและข้อตกลงเพิ่มเติม
 4. ระดับความเสี่ยงรวมถึงประสบการณ์ของผู้รับเหมา
 5. ระยะเวลาของการรับประกัน
 6. ปัจจัยอื่นๆ

ซื้อประกันตอนนี้

สิ่งที่ไม่ได้รวมอยู่ในความคุ้มครอง

สิ่งก่อสร้างและการทำงานของวิศวกรโยธา

 1. การสูญเสียหรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการออกแบบที่ผิดพลาด
 2. การปฏิบัติที่ดีตามปกติ
 3. ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนหรือแก้ไขให้ถูกต้องสำหรับข้อบกพร่องของวัสดุและ/หรือแรงงาน รวมถึงแต่จำกัดในชิ้นส่วนหรือชิ้นส่วนต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบและจะต้องไม่รวมการสูญเสียหรือความเสียหายที่เป็นผลมาจากอุบัติเหตุซึ่งเกิดจากข้อบกพร่องของวัสดุและ/หรือแรงงาน
 4. การสึกหรอ, กัดกร่อน, การออกซิไดซ์, การเสื่อมสภาพเนื่องจากการละเลยในการใช้งานและสภาพแวดล้อมที่เป็นปกติ
 5. ความเสียหายของเครื่องจักรและ/หรือไฟฟ้าดับหรือความผิดปกติของโครงสร้างโรงงานและเครื่องจักรในการก่อสร้าง
 6. การสูญเสียหรือความเสียหายของรถยนต์ที่ได้รับใบอนุญาตสำหรับการใช้ถนนทั่วไปหรือพาหนะบนพื้นน้ำหรือเครื่องบิน
 7. การสูญเสียหรือความเสียหายของแฟ้มเอกสาร, สลาก, บัญชี, ใบแจ้งหนี้, เงินตรา, ดวงตราไปรษณียากร, โฉนด, หลักฐานของหนี้สิน, ธนบัตร, ตราสารหนี้หรือเช็ค
 8. การสูญเสียที่พบเฉพาะเมื่อตรวจสอบสินค้าคงคลัง
   

การติดตั้งเครื่องจักร

 1. การสูญเสียหรือความเสียหายเนื่องจากความผิดพลาดในการออกแบบ, ข้อบกพร่องของวัสดุหรือการหล่อขึ้นรูป, ความผิดพลาดของแรงงานที่นอกเหนือจากความผิดพลาดในการติดตั้ง
 2. การปฏิบัติที่ดีตามปกติ
 3. การสึกหรอ, กัดกร่อน, การออกซิไดซ์, การเสื่อมสภาพเนื่องจากการละเลยในการใช้งานและสภาพแวดล้อมที่เป็นปกติ
 4. ความเสียหายของเครื่องจักรและ/หรือไฟฟ้าดับหรือความผิดปกติของการติดตั้งเครื่องจักรและการติดตั้งอุปกรณ์
 5. การสูญเสียหรือความเสียหายของรถยนต์ที่ได้รับใบอนุญาตสำหรับการใช้ถนนทั่วไปหรือพาหนะบนพื้นน้ำหรือเครื่องบิน
 6. การสูญเสียหรือความเสียหายของแฟ้มเอกสาร, สลาก, บัญชี, ใบแจ้งหนี้, เงินตรา, ดวงตราไปรษณียากร, โฉนด, หลักฐานของหนี้สิน, ธนบัตร, ตราสารหนี้, เช็ค, บรรจุภัณฑ์ของวัสดุ อย่างเช่นกล่องหรือกล่องไม้
 7. การสูญเสียที่พบเฉพาะเมื่อตรวจสอบสินค้าคงคลัง
   

การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลที่สาม

 1. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแทนที่การทำงานหรือทรัพย์สินต่างๆ ที่ครอบคลุมถึงหรือสามารถครอบคลุมภายใต้ส่วนที่ I และ/หรือส่วนที่ II ของกรมธรรม์ประกันภัยนี้
 2. ความเสียหายของทรัพย์สินหรือที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างซึ่งมีสาเหตุมาจากการสั่นสะเทือนหรือโดยการเคลื่อนย้ายหรือฐานรองรับที่อ่อนกำลังหรือมีบุคคลได้รับบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหายซึ่งมีสาเหตุหรือเป็นผลมาจากความเสียหายต่างๆ
 3. ความรับผิดเป็นผลมาจากความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยหรือความเจ็บป่วยของพนักงานหรือคนงานของผู้รับเหมาหรือตัวการหรือบริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาการทำงานหรือสมาชิกของบุคคลเหล่านี้
 4. การสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินที่เป็นเจ้าของหรืออยู่ในการดูแล, คุ้มครองหรือควบคุมโดยผู้รับเหมา ผู้มอบฉันทะหรือบริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาว่าจ้างหรือพนักงานหรือแรงงานของหน่วยงานดังที่กล่าวมา
 5. อุบัติเหตุต่างๆ อันเนื่องมาจากสาเหตุของรถยนต์ที่ได้รับการจดทะเบียนเพื่อใช้บนท้องถนนตามปกติหรือโดยพาหนะบนพื้นน้ำหรือเครื่องบิน
 6. สัญญาหรือข้อตกลงต่างๆ ยกเว้นหน้าที่รับผิดชอบต่างๆ ซึ่งแนบมาในสัญญาหรือข้อตกลงต่างๆ ที่ขาดหายไป
 7. รับคำแนะนำทางด้านเทคนิคหรือจากผู้เชี่ยวชาญโดยผู้เอาประกันหรือโดยบุคคลต่างๆ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในนามของผู้เอาประกัน

ข้อมูลสำคัญ

แผนต่างๆ อยู่ภายใต้การดูแล และการบริหารจัดการโดยบริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยความคุ้มครองของแผนประกัน และผลประโยชน์จากการประกัน ซึ่งทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของบริษัท ข้อมูลนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น