ความเสี่ยงทุกประเภทเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์TMITH คืออะไร?

นี่คือกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งครอบคลุมการสูญเสียอันเนื่องมาจากสาเหตุที่เกิดขึ้นทันทีหรือไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ตรงนี้ประกอบไปด้วย 3 ส่วน:

 • ส่วนที่ Iส่วนของความเสียหายในวัสดุ
 • ส่วนที่ II การสูญหายของข้อมูลและสื่อข้อมูล
 • ส่วนที่ III ส่วนของค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ความคุ้มครองหลัก

นี่คือภาพรวมความคุ้มครองของคุณ:

ความเสียหายในวัสดุอันเนื่องมาจาก:

ความเสียหายในวัสดุอันเนื่องมาจาก:

 • การปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้อง, ประมาทหรือกระทำผิดของพนักงานหรือบุคคลอื่น
 • การลักทรัพย์ในเคหสถาน, การขโมย, การปล้อนหรือเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกัน
 • ความผิดพลาดในการออกแบบหรือวัสดุ
 • ไฟฟ้าลัดวงจร, แรงดันไฟฟ้ามากเกินไป, การเหนี่ยวนำ
 • เพลิงไหม้, ฟ้าผ่าและการระเบิดทุกประเภท (รวมถึงความเสียหายอันมีสาเหตุมาจากการดับเพลิงหรือการช่วยชีวิต)
 • เผาไหม้และไหม้เกรียม, เขม่าควัน
 • ความรุนแรงจากธรรมชาติ อย่างเช่น พายุ, น้ำท่วม, ลูกเห็บ, แผ่นดินถล่ม
 • ผลต่างๆ จากน้ำหรือความชื้นและการกัดกร่อนซึ่งเป็นผลมาจากน้ำหรือความชื้น
 • อุบัติเหตุอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุเอาไว้ในส่วนนี้

เบี้ยประกันภัยของฉันเป็นเท่าไหร่?

ค่าเบี้ยประกันภัยของคุณอาจจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ:

 • ทุนประกันภัย (บนพื้นฐานของมูลค่าการเปลี่ยนใหม่)
 • ประเภทของคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์เสริม และยี่ห้อ, รุ่น, ปีผลิต เป็นต้น
 • ความคุ้มครองส่วนขยายและข้อตกลงเพิ่มเติม
 • ปัจจัยอื่นๆ

 

ซื้อประกันตอนนี้

สิ่งที่ไม่ได้รวมอยู่ในความคุ้มครอง

ข้อจำกัดความคุ้มครองทั่วไป

ผู้รับประกันจะไม่ชำระเงินคืนให้กับผู้เอาประกันในลักษณะ:

 1. เกินกว่าที่ระบุเอาไว้ในกำหนดการที่ผู้เอาประกันจะได้รับ
 2. การกระทำโดยตั้งใจหรือการละเลยหรือการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันหรือตัวแทนของผู้เอาประกัน
 3. การสูญเสียหรือความเสื่อมหรือความเสียหายของทรัพย์สินต่างๆ หรือการสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผลหรือเกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านี้หรือการสูญเสียสืบเนื่องต่างๆ
 4. ความรับผิดทางกฎหมายของลักษณะต่างๆ อันเป็นผลทางตรงหรือทางอ้อมหรือเนื่องจากหรือเกิดขึ้นจากการทำให้เกิดรังสีของการแตกตัวหรือการปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์หรือจากขยะนิวเคลียร์ต่างๆ จากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ สำหรับวัตถุประสงค์ของข้อจำกัดความคุ้มครองนี้เฉพาะการเผาไหม้ที่อาจจะรวมในขั้นตอนการรักษาการแตกตัวของนิวเคลียร์เอาไว้
 5. การสูญเสีย, การทำลาย, ความเสียหายหรือความรับผิดทางกฎหมายอันมีสาเหตุทั้งทางตรงหรือทางอ้อมหรือเนื่องจากหรือเกิดขึ้นจากวัสดุอาวุธนิวเคลียร์
 6. การสูญเสีย, ความเสียหายหรือความรับผิดอันมีสาเหตุทั้งทางตรงหรือทางอ้อมหรือเกิดขึ้นจากสงคราม, การบุกรุก, การโจมตีของศัตรู, ความเป็นศัตรู (ไม่ว่าสงครามจะได้รับการยืนยันหรือไม่ก็ตาม), สงครามกลางเมือง, การกบฏ, การปฏิวัติ, การก่อการกบฏ, การก่อการร้าย, การจลาจล, การประท้วง, การปิดกิจการ, ความวุ่นวายในบ้านเมือง, การยึดอำนาจ หรือการกระทำผิดของบุคคลในนามหรือเกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง, การริบทรัพย์, การเกณฑ์คนเพื่อเข้ารบ ถูกทำลายหรือเสียหายในทรัพย์สินโดยคำสั่งของรัฐบาลตามกฎหมายหรือมีอยู่จริงโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
  ในการกระทำ, ความเหมาะสมหรือการปฏิบัติงานต่างๆ ซึ่งผู้รับประกันยืนยันว่าเหตุผลของข้อกำหนดในข้อจำกัดความคุ้มครอง (6) ข้างต้นในการสูญเสีย, การทำลาย, ความเสียหายหรือความรับผิดไม่ได้รับการคุ้มครองโดยการประกันนี้ ภาระของการพิสูจน์การสูญเสีย, การทำลาย, ความเสียหายหรือความรับผิดต่างๆ ที่คุ้มครองในผู้เอาประกันแต่ละราย

ข้อมูลสำคัญ

แผนต่างๆ อยู่ภายใต้การดูแล และการบริหารจัดการโดยบริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยความคุ้มครองของแผนประกัน และผลประโยชน์จากการประกัน ซึ่งทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของบริษัท ข้อมูลนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น