กรมธรรม์ประกันภัยเครื่องจักรคืออะไร

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ คุ้มครองถึง ตัวเครื่องจักร ชิ้นส่วน หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเครื่องจักร หรือทรัพย์สินอื่นใด ซึ่งมีรายการระบุไว้ในตารางแห่งกรมธรรม์ประกันภัย

ความคุ้มครองหลัก

บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดขึ้นโดยฉับพลัน และไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ต่อเครื่องจักรที่ตั้งอยู่ในสถานที่ซึ่งได้ระบุไว้ อันเนื่องมาจาก

การหล่อและการใช้วัสดุที่มีคุณภาพไม่สมบูรณ์

การหล่อและการใช้วัสดุที่มีคุณภาพไม่สมบูรณ์

ความผิดพลาดหรือความบกพร่องในการออกแบบ

ความผิดพลาดหรือความบกพร่องในการออกแบบ

ความบกพร่องจากโรงงานซ่อมหรือจากการติดตั้ง ด้านการฝีมือ การขาดความชำนาญ

ความบกพร่องจากโรงงานซ่อมหรือจากการติดตั้ง ด้านการฝีมือ การขาดความชำนาญ

เหตุแห่งความสะเพร่า การกลั่นแกล้ง

เหตุแห่งความสะเพร่า การกลั่นแกล้ง

การขาดน้ำในหม้อน้ำ การระเบิดในทางฟิสิกส์ การแยกจากกันด้วยกำลังเหวี่ยงจากศูนย์ถ่วง

การขาดน้ำในหม้อน้ำ การระเบิดในทางฟิสิกส์ การแยกจากกันด้วยกำลังเหวี่ยงจากศูนย์ถ่วง

ไฟฟ้าลัดวงจร พายุ หรือเหตุอื่นใดซึ่งมิได้ระบุยกเว้นไว้โดยเฉพาะในกรมธรรมประกันภัย

ไฟฟ้าลัดวงจร พายุ หรือเหตุอื่นใดซึ่งมิได้ระบุยกเว้นไว้โดยเฉพาะในกรมธรรมประกันภัย

เบี้ยประกันภัยของฉันเป็นเท่าไหร่?

ค่าเบี้ยประกันภัยของคุณอาจจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ:

 • จำนวนเงินเอาประกันภัย (มูลค่าเต็มของราคาเครื่องจักร หรือ ประมาณการความเสียหายส่วนแรก)
 • ประเภทของเครื่องจักร, ปีผลิต, ยี่ห้อ, สมรรถภาพ เป็นต้น
 • โปรแกรมการบำรุงรักษา
 • ความคุ้มครองที่ขยายเพิ่มเติมและเงื่อนไขพิเศษ
 • สถานที่ใช้งาน
 • ปัจจัยอื่นๆ

ซื้อประกันตอนนี้

กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่คุ้มครอง

 1. การสูญเสียหรือความเสียหายต่อสายพาน เชือก เส้นลวด โซ่ ล้อยางเครื่องมือทำเกลียว หรือเครื่องมือที่สับเปลี่ยนได้ กระบอกสูบที่มีลายสลัก วัตถุที่ทำด้วยแก้ว กระเบื้องเคลือบ หรือกระเบื้องเผาสักหลาด กระชอน หรือ ผ้ากรอง วัตถุต่างๆ ที่เป็นสื่อกลางในการทำงานของเครื่องจักร (เช่น น้ำมันหล่อลื่น เชื้อเพลิง สารเร่งทางปฏิกิริยา)
 2. การสูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นผลโดยตรงจากฟ้าผ่า หรือโดยตรงหรือโดยอ้อมจากอัคคีภัยจากการดับเพลิง หรือจากการรื้อเก็บซากปรักหักพัง และรื้อถอนเท่าที่จำเป็น การระเบิดทางเคมี (ยกเว้นการระเบิดของแก๊สในท่อน้ำของหม้อน้ำ) ควันเขม่า สารที่เป็นอันตราย การลักทรัพย์ แผ่นดินยุบ หินทลาย อุทกภัย น้ำท่วม แผ่นดินไหว การถูกปะทะโดยยานบก ยานน้ำ หรือ อากาศยาน
 3. การสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจากสงคราม การรุกราน การกระทำของชาติ ศัตรู การกระทำอันมีลักษณะคล้ายสงคราม (จะประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม)
 4. การสูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้น เป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจากสงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปิดงานงดจ้าง การต่อต้านรัฐบาล หรือการยึดอำนาจปกครองโดยกำลังทหารหรือโดยประการอื่น การลุกฮือของประชาชน ที่ถึงขนาดหรือเท่ากับการแข็งข้อต่อรัฐบาล
 5. การสูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้น เป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ กัมมันตภาพรังสี นิวเคลียร์ หรือการเปรอะเปื้อนกัมมันตภาพรังสี การแตกตัวของประจุ การแผ่รังสีหรือการกระทบกับกัมมันตภาพรังสี
 6. การสูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งเกิดขึ้นจากความผิดหรือสิ่งบกพร่องใดๆ ที่มีอยู่แล้วในขณะที่เริ่มการประกันภัยนี้ ซึ่งผู้เอาประกันภัยหรือผู้แทนของผู้เอาประกันภัยได้ทราบแล้ว
 7. การสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น จากการกระทำด้วยความจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัยหรือผู้แทนของผู้เอาประกันภัย
 8. การสูญเสียหรือความเสียหาย ซึ่งผู้จัดหาหรือผู้ผลิตต้องรับผิดตามกฎหมายหรือตามสัญญา
 9. การสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเป็นผลโดยตรงจากการใช้งานติดต่อกัน (เช่น ความสึกหรอ การเป็นโพรง การเซาะ กร่อน สนิม ตะกอนในหม้อน้ำ)
 10. การสูญเสียหรือความเสียหายต่อเนื่อง หรือความรับผิดใดๆ ที่มีเกินกว่าจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์นี้
   

ข้อมูลสำคัญ

แผนต่างๆ อยู่ภายใต้การดูแล และการบริหารจัดการโดยบริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยความคุ้มครองของแผนประกัน และผลประโยชน์จากการประกัน ซึ่งทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของบริษัท ข้อมูลนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น