กรมธรรม์ประกันภัยป้ายโฆษณาคืออะไร

คุ้มครองความเสี่ยงจากตัวป้ายโฆษณา เมื่อเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดมาก่อน

ความคุ้มครองหลัก

ภาพรวมของความคุ้มครอง มีดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

หมวดที่ 1 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัยสำหรับความสูญเสียหรือเสียหายใด ๆ ต่อป้ายโฆษณา หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของป้ายโฆษณาดังระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยอันเกิดจาก
ก.      อุบัติเหตุซึ่งเกิดจากเหตุภายนอก (คำว่า “ อุบัติเหตุ “ ให้รวมถึงเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกันในอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครั้งเดียว)
ข.      อัคคีภัย ฟ้าผ่า ภัยระเบิด หรือลักทรัพย์


หมวดที่ 2 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

หมวดที่ 2 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่บุคคลภายนอกสำหรับจำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดตามกฎหมาย อันเนื่องมาจาก
ก.      ความบาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิต อันเกิดแก่บุคคลภายนอกและเป็นผลมาจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดจากป้ายโฆษณาที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ (อันมิใช่บุคคลในครอบครัวซึ่งอยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัย หรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยที่เกิดขึ้นในระหว่างทางการที่จ้าง)
ข.      ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และเป็นผลมาจากอุบัติเหตุซึ่งเกิดจากป้ายโฆษณาที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์นี้ (อันมิใช่เป็นทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัย หรือผู้เอาประกันภัยเป็นผู้เก็บรักษา ควบคุม หรือ ครอบครอง หรือของบุคคลซึ่งกระทำการแทนผู้เอาประกันภัย)
อนึ่ง ความรับผิดตามหมวดนี้ให้รวมถึงความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากความบกพร่องในการติดตั้ง

เบี้ยประกันภัยของฉันเป็นเท่าไร?

ค่าเบี้ยประกันภัยของคุณอาจจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ:

 1. ทรัพย์สินของผู้เอาประกันและรายละเอียดต่างๆ อย่างเช่น วัสดุ, ขนาด เป็นต้น
 2. ตำแหน่งที่ตั้ง
 3. บริเวณโดยรอบ
 4. ปัจจัยอื่นๆ

ซื้อประกันตอนนี้

กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่คุ้มครอง

ข้อยกเว้นหมวดที่ 1
บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์นี้ถ้าความเสียหายดังกล่าวเกิดจาก

 1. การละลาย การไหม้ของหลอดไฟหรือท่อ ที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร หรือการเสียหายของเครื่องยนต์กลไก หรือความบกพร่องของไฟฟ้า หรือเครื่องจักรกล
 2. การซ่อมแซม การทำความสะอาด การเคลื่อนย้ายหรือการติดตั้ง ความสึกหรอ การเสื่อมสภาพ การเสื่อมราคา
 3. ความเสียหายแก่หลอดไฟ เว้นแต่หลอดไฟถูกกระทบแตก
 4. การใช้งานมากเกินขนาด ใช้ความร้อนสูงเกินขนาด หรือเร่งเครื่องเกินกำลัง
 5. ความเสียหายเกิดจากสภาพของบรรยากาศ


ข้อยกเว้นทั่วไปในหมวด 1 และหมวด 2
บริษัทจะไม่รับผิดในความเสียหาย ดังต่อไปนี้

 1. ความเสียหายต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใดก็ตาม
 2. ความสูญเสีย หรือความเสียหาย เกิดจากหรือสืบเนื่องมาจากภัยน้ำท่วม พายุ ไต้ฝุ่น ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว สงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่) สงครามกลางเมือง การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ การกบฏ การจลาจล หรือการที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล 
 3. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้อันเกิดจากหรือสืบเนื่องมาจากการแผ่รังสีหรือการแผ่กัมมันตภาพรังสี จากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากนิวเคลียร์ใด ๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์และจากกรรมวิธีใด ๆ เป็นการแตกแยกตัวของนิวเคลียร์ ซึ่งดำเนินติดต่อกันไปด้วยตัวเอง
   

ข้อมูลสำคัญ

แผนต่างๆ อยู่ภายใต้การดูแล และการบริหารจัดการโดยบริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยความคุ้มครองของแผนประกัน และผลประโยชน์จากการประกัน ซึ่งทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของบริษัท ข้อมูลนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น