การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก คืออะไร?

เป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายที่มีต่อบุคคลภายนอกสำหรับ:

 • ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย (รวมถึงการเจ็บป่วย) ของบุคคลภายนอก
 • การสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินที่เป็นของบุคคลภายนอก
   

ซึ่งเป็นผลมาจาก:

 • การประมาทเลินเล่อของผู้เอาประกันภัย
 • การประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เอาประกันภัย ภายใต้ขอบเขตของการเสี่ยงภัย
  หรือมีสาเหตุจากการใช้สถานที่ประกอบการที่เอาประกันภัย

ความคุ้มครองหลัก

นี่คือภาพรวมสำหรับความคุ้มครองของคุณ

เงินเอาประกันทั้งหมดที่คุณจะต้องรับผิดตามกฎหมายเพื่อจ่ายค่าชดเชยที่เกี่ยวข้องกับ

เงินเอาประกันทั้งหมดที่คุณจะต้องรับผิดตามกฎหมายเพื่อจ่ายค่าชดเชยที่เกี่ยวข้องกับ

 • ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย (รวมถึงการเจ็บป่วย) ของบุคคลภายนอก
 • การสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเกี่ยวกับการดำเนินการด้านกฎหมาย

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเกี่ยวกับการดำเนินการด้านกฎหมาย

ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีของผู้เอาประกันภัยที่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยบริษัทรับประกันภัย

เบี้ยประกันภัยของฉันเป็นเท่าไร?

ค่าเบี้ยประกันภัยของคุณอาจจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ:

 1. จำนวนเงินจำกัดความรับผิด
 2. ธุรกิจของผู้เอาประกัน
 3. สิ่งปลูกสร้างของผู้เอาประกันและบริเวณโดยรอบ
 4. ขอบเขตความคุ้มครอง
 5. การป้องกันการเกิดเพลิงไหม้
 6. ประสบการณ์ในการสูญเสีย
 7. ความคุ้มครองส่วนขยายและข้อตกลงเพิ่มเติม
 8. ปัจจัยอื่นๆ

ซื้อประกันตอนนี้

สิ่งที่ไม่ได้รวมอยู่ในความคุ้มครอง

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองรวมถึง

1. ความรับผิดส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดเอง ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งความรับผิดส่วนแรกนี้ให้ใช้บังคับกับค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีด้วย

2. ความรับผิดใดๆ ซึ่งเกิดจาก หรือสืบเนื่องจาก

        2.1 สัญญาที่ผู้เอาประกันภัยทำขึ้น ซึ่งถ้าไม่มีสัญญาดังกล่าว ความรับผิดของผู้เอาประกันภัยจะไม่เกิดขึ้น

        2.2 คำแนะนำหรือบริการทางเทคนิคหรือวิชาชีพใดๆ โดยผู้เอาประกันภัย หรือผู้กระทำการแทนผู้เอาประกันภัย

        2.3 การที่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้กระทำการแทนผู้เอาประกันภัยให้การรักษา เว้นแต่การปฐมพยาบาล

        2.4 สินค้าหรือสิ่งของใดๆ ซึ่งผลิต ขาย จัดหา ซ่อมแซม บริการ หรือดำเนินการโดยผู้เอาประกันภัยหรือผู้กระทำการแทนผู้เอาประกันภัย

        2.5 งานก่อสร้าง งานบำรุงรักษา งานซ่อมแซม งานต่อเติม หรือรื้อถอน อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใด ๆ หรือ การปลูก การบำรุงรักษา หรือการรื้อถอนต้นไม้

        2.6 การชำรุดบกพร่องของงานหรือทรัพย์สิน ซึ่งผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับจ้าง ก่อสร้างต่อเติม ติดตั้ง  ซ่อมแซม ปลูก บำรุงรักษา หรือรื้อถอน ซึ่งได้ส่งมอบงานหรือทรัพย์สินนั้นให้แก่ ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าของไปแล้ว

        2.7 แผ่นดินทรุด ความสั่นสะเทือน การเคลื่อนตัวของดิน หรือการเคลื่อนย้ายสิ่งค้ำจุนหรือทำให้สิ่งค้ำจุนอ่อนกำลังลง หรือเป็นผลสืบเนื่องจากสาเหตุดังกล่าว

        2.8 การทุจริต การฉ้อโกง ของผู้เอาประกันภัย หรือผู้กระทำการแทนผู้เอาประกันภัย

3. ความรับผิดสำหรับความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรืออนามัยของบุคคลต่อไปนี้

        3.1 เจ้าของ หุ้นส่วน กรรมการ

        3.2 พนักงาน ลูกจ้าง ของผู้เอาประกันภัย ซึ่งอยู่ในระหว่างทางการที่จ้าง หรือผู้กระทำการแทนผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลผู้ซึ่งในขณะเกิดอุบัติเหตุอยู่ในระหว่างการปฏิบัติงานให้ผู้เอาประกันภัยภายใต้สัญญาว่าจ้างอื่นๆ หรือการฝึกงาน

        3.3 บิดา มารดา บุตร คู่สมรส หรือญาติของผู้เอาประกันภัยที่พักอาศัยอยู่ร่วมกันในสถานที่เอาประกันภัยหรือบุคคลที่อยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัยซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับกิจการของผู้เอาประกันภัยดังระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

4. ความรับผิดสำหรับความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เป็นเจ้าของ หรือครอบครอง หรืออยู่ในความดูแล ถูกเก็บรักษา หรือควบคุม หรือกำลังใช้ หรือกำลังปฏิบัติงาน โดยบุคคลต่อไปนี้

        4.1 ผู้เอาประกันภัย หุ้นส่วน กรรมการ

        4.2 พนักงาน ลูกจ้าง ของผู้เอาประกันภัย หรือผู้กระทำการแทนผู้เอาประกันภัย

        4.3 บุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่อยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัยซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับกิจการของผู้เอาประกันภัยดังระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

5. ความรับผิดตามกฎหมายซึ่งเกิดขึ้นจากการกระทำความเสียหายใดๆ อันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องจาก หรือเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจากฝุ่น ควัน ไอน้ำ เขม่า กรด ด่าง สารเคมีหรือกากเคมีที่เป็นพิษ ของแข็ง ของเหลวหรือก๊าซที่เป็นพิษ สิ่งปฏิกูลหรือสิ่งที่ทำให้ระคายเคือง มลพิษ หรือมลภาวะใดๆ

6. ความรับผิดตามกฎหมายซึ่งเกิดขึ้นจากการกระทำความเสียหายใดๆ อันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องจาก หรือเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจากน้ำท่วม

7. ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือมีผลมาจากแร่ใยหินทุกกรณี

8. ความรับผิดใดๆ อันเป็นผลมาจากหรือเกิดขึ้นจากการเป็นเจ้าของ หรือครอบครอง หรืออยู่ในความดูแล ถูกเก็บรักษา หรือควบคุม หรือกำลังใช้ หรือกำลังปฏิบัติงาน หรือการบำรุงรักษา หรือการให้สัญญาณหรือการชี้แนะโดยผู้เอาประกันภัย ลูกจ้าง พนักงาน ของผู้เอาประกันภัย หรือผู้กระทำการแทนผู้เอาประกันภัย สำหรับ

        8.1 ยานพาหนะทุกชนิดที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รวมทั้งเครื่องจักรหรือยานใดๆ ที่ดันหรือลากโดยเครื่องยนต์

        8.2 หม้อน้ำที่ใช้กำลังไอน้ำ หรือภาชนะอัดความดันไอน้ำ ท่าเทียบเรือ สะพานเทียบเรือ

        8.3 ฟอร์คลิฟท์ เครน เครื่องชักรอก ปั้นจั่น หรือเครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้ใน การยก เว้นแต่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยภายใต้หัวข้อ “เครื่องจักรกล”

9. ความรับผิดใดๆ ที่เกิดขึ้นจากคำพิพากษา หรือกระบวนการยุติธรรมนอกเขตอำนาจศาลที่คุ้มครอง หรือที่เกิดขึ้นหรือสืบเนื่องจากคำพิพากษาของศาลไทยที่มีผลให้เกิดการบังคับคดีนอกราชอาณาจักรไทย เว้นแต่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในตารางกรมธรรม์ประกันภัยภายใต้หัวข้อ “เขตอำนาจศาลที่คุ้มครอง”

10. ค่าปรับทางแพ่ง ค่าปรับทางอาญา ค่าปรับโดยสัญญา หรือค่าสินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษ

11. ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัย

12. การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เป็นเงินตราเพียงอย่างเดียว โดยไม่มีความเสียหายต่อ ชีวิต ร่างกาย สุขภาพ อนามัย หรือ ทรัพย์สินอื่นของบุคคลภายนอกเกิดขึ้นก่อน หรือไม่ได้เป็นผลเนื่องมาจากความเสียหายต่อ ชีวิต ร่างกาย สุขภาพ อนามัย หรือ ทรัพย์สินอื่น ของบุคคลภายนอก

13. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ต้องเสียไป เพื่อเรียกทรัพย์สินใดๆ คืนจากบุคคลภายนอก

14. ความรับผิดไม่ว่าลักษณะใดๆ อันเกิดจาก หรือเกี่ยวเนื่องมาจาก  หรือเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจาก

        14.1 สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม  (ไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่ก็ตาม) หรือสงครามกลางเมือง

        14.2 การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การยึดอำนาจ การก่อความวุ่นวาย การก่อการร้าย การกระทำของผู้ก่อการร้าย การปฏิวัติ การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก

        14.3 ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างหรือสืบเนื่องจากการกระทำโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐในการริบ  ยึด  ทำลาย  หรือทำให้ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งเสียหาย

        14.4 ความสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิดหรือค่าใช้จ่ายไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม อันเกิดจากหรือมีสาเหตุ มาจาก

                1) การแผ่รังสีของสารกัมมันตภาพรังสี หรือการปนเปื้อนโดยสารกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใดๆ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ หรือจากกระบวนการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์

                2) สารกัมมันตภาพรังสี สารพิษ วัตถุระเบิด หรือวัตถุอันตรายอื่น หรือทรัพย์สินซึ่งปนเปื้อนซึ่งมีสาเหตุมาจากการติดตั้งเครื่องมือทางนิวเคลียร์ เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ส่วนประกอบทางนิวเคลียร์ หรือการประกอบชิ้นส่วนทางนิวเคลียร์

                3) อาวุธ หรือเครื่องมือใดๆ ที่ใช้ปฏิกิริยาการแตกตัวและ/หรือการรวมตัวของนิวเคลียร์หรือปรมาณูหรือปฏิกิริยาอย่างอื่นที่เหมือนกัน หรือพลังหรือวัตถุที่มีกัมมันตภาพรังสี

                4) สารกัมมันตภาพรังสี สารพิษ วัตถุระเบิด หรือวัตถุอันตรายอื่น หรือทรัพย์สินซึ่งปนเปื้อนซึ่งมีสาเหตุมาจากวัตถุที่มีกัมมันตภาพรังสี ข้อยกเว้นนี้ไม่ขยายไปถึงสารกัมมันตรังสีอื่นใดนอกเหนือไปจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ เมื่อสารกัมมันตรังสีดังกล่าวถูกเตรียม ขนย้าย จัดเก็บ หรือใช้เพื่อการพาณิชยกรรม เกษตรกรรม การใช้ในทางการแพทย์ การใช้ในทางวิทยาศาสตร์ หรือวัตถุประสงค์อื่นในทางสันติที่คล้ายคลึงกัน

                5) สารเคมี สารทางชีวภาพ สารเคมีชีวภาพ อาวุธที่ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ชนิดใดๆ

        14.5 ความสูญเสียหรือความผิดใดที่เกิดขึ้นจากหรือมีส่วนมาจากโอกาสเสี่ยงภัยจากการโดนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหล็กไฟฟ้าหรือการแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยทางตรงหรือทางอ้อมไม่ว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเหล่านั้นจะเกิดขึ้นจากสาเหตุใด 

ข้อมูลสำคัญ

แผนต่างๆ อยู่ภายใต้การดูแล และการบริหารจัดการโดยบริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยความคุ้มครองของแผนประกัน และผลประโยชน์จากการประกัน ซึ่งทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของบริษัท ข้อมูลนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น