กรมธรรม์ประกันภัยทางทะเล และขนส่ง และการประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ คืออะไร?

คือกรมธรรม์ประกันที่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของสินค้าที่นำเข้าหรือส่งออกโดยทางทะเล ทางอากาศหรือทางบก ความสูญเสียหรือความเสียหายของสินค้าในระหว่างการขนส่งทางบกภายในประเทศไทยยังได้รับความคุ้มครองด้วย

ตัวเลือก

บริษัทโตเกียว มารีน ประกันภัย ให้ความคุ้มครองภัยทางทะเลและขนส่ง 3 ประเภท และความคุ้มครองการขนส่งในประเทศ 2 ประเภท

1.     การประกันภัยทางทะเล และขนส่ง

 • ข้อกำหนดการประกันภัยสินค้า (เอ)
 • ข้อกำหนดการประกันภัยสินค้า (บี) 
 • ข้อกำหนดการประกันภัยสินค้า (ซี)
   

2.     การประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ

 • คุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกชนิด
 • คุ้มครองแบบระบุภัย  

ความคุ้มครองหลัก

ภาพรวมสำหรับความคุ้มครองของคุณ

ข้อกำหนดสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล

ข้อกำหนดสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล

ข้อกำหนดการประกันภัยสินค้า (เอ)
การประกันภัยนี้คุ้มครองภัยทุกชนิดในความสูญเสียหรือเสียหายต่อวัตถุที่เอาประกันภัย เว้นแต่ตามที่ได้ยกเว้นไว้
 

ข้อกำหนดการประกันภัยสินค้า (บี)

 1. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อวัตถุที่เอาประกันภัยไว้อันสืบเนื่องอย่างสมเหตุผลมาจาก
  • ไฟไหม้หรือการระเบิด
  • เรือหรือยาน ได้เกิดการเกย เกยตื้น จม หรือ ล่ม
  • การที่ยานพาหนะทางบกพลิกคว่ำหรือตกราง
  • การโดนกันหรือชนกันของเรือ ยาน หรือ ยานพาหนะ กับวัตถุภายนอกอื่นใดนอกเหนือจากน้ำ
  • การขนถ่ายสินค้า ณ ท่าเรือประสบภัย
  • แผ่นดินไหว การระเบิดของภูเขาไฟ หรือฟ้าผ่า

 2. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อวัตถุที่เอาประกันภัยอันมีสาเหตุมาจาก
  • การเสียสละอันเป็นความเสียหายทั่วไป
  • การโยนทิ้งทะเลและการถูกซัดตกเรือ
  • การที่น้ำทะเล น้ำทะเลสาบหรือน้ำในแม่น้ำเข้าไปในเรือ ยาน ระวาง ยานพาหนะ ตู้คอนเทนเนอร์ หรือสถานที่ที่เก็บรักษาสินค้า

 3. ความเสียหายสิ้นเชิงของหีบห่อใดๆ ที่ได้รับความเสียหายจากการตกหรือหล่นลงมาในระหว่างการบรรทุกขึ้น หรือ ขนถ่ายลงจากเรือ หรือยาน
 4. ความเสียหายทั่วไป
 5. เรือโดนกันผิดทั้งสองฝ่าย
 6. การกู้เรือ&ค่ากู้สินค้า
 7. ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า
   

ข้อกำหนดการประกันภัยสินค้า (ซี)

 1. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อวัตถุที่เอาประกันภัยไว้อันสืบเนื่องอย่างสมเหตุผลมาจาก
  • ไฟไหม้หรือการระเบิด
  • เรือหรือยาน ได้เกิดการเกย เกยตื้น จม หรือ ล่ม
  • การที่ยานพาหนะทางบกพลิกคว่ำหรือตกราง
  • การโดนกันหรือชนกันของเรือ ยาน หรือ ยานพาหนะ กับวัตถุภายนอกอื่นใดนอกเหนือจากน้ำ
  • การขนถ่ายสินค้า ณ ท่าเรือประสบภัย

 2. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อวัตถุที่เอาประกันภัยอันมีสาเหตุมาจาก
  • การเสียสละอันเป็นความเสียหายทั่วไป
  • การโยนทิ้งทะเล

 3. ความเสียหายทั่วไป
 4. เรือโดนกันผิดทั้งสองฝ่าย
 5. การกู้เรือ&ค่ากู้สินค้า
 6. ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า

ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ

ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ

กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ(แบบคุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกชนิด)

 1. ความเสียหายหรือความสูญเสียโดยสิ้นเชิงหรือบางส่วนของสินค้าที่เอาประกันภัยอันเกิดจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุภายนอก
 2. ความเสียหายทั่วไป ที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่เอาประกันภัย รวมทั้งส่วนเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป และค่ากู้ภัย ที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องชดใช้ตามประเพณีปฏิบัติหรือตามกฎหมาย เว้นแต่ที่มีสาเหตุตกอยู่ภายใต้ข้อยกเว้น
   

กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ(แบบระบุภัย)

ประกันภัยนี้คุ้มครองความเสียหายหรือความสูญเสียโดยสิ้นเชิงหรือบางส่วนของสินค้าที่เอาประกันภัยโดยมีสาเหตุมาจาก

 • อัคคีภัย การระเบิด หรือฟ้าผ่า
 • ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งหรือสินค้าที่เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุชนหรือโดนกับยานพาหนะอื่นหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดนอกยานพาหนะ รวมถึงหัวลากและหางลากหรือรถพ่วงของยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งนั้นเอง
 • เรือจมหรือเกยตื้น เครื่องบินตก รถไฟตกราง  รถรวมถึงหัวลากและหางลากหรือรถพ่วงพลิกคว่ำหรือตกถนนหรือสะพานหรือไหล่ทาง
 • ภัยเพิ่มพิเศษที่ได้ระบุไว้ชัดเจนในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

เบี้ยประกันภัยของฉันเป็นเท่าไหร่?

ค่าเบี้ยประกันภัยของคุณอาจจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ:

 • ประเภทของสินค้า
 • การหีบห่อ
 • เส้นทางการขนส่ง
 • ประเภทยานพาหนะ
 • จำนวนเงินเอาประกัน
 • ประเภทความคุ้มครอง

ซื้อประกันตอนนี้

สิ่งที่ไม่คุ้มครอง

กรมธรรม์ประกันภัยทางทะเล และขนส่ง

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่ให้ความคุ้มครองความสูญเสีย ความเสียหาย และค่าใช้จ่ายต่อวัตถุที่เอาประกันอันเกิดจากภัยดังนี้

 • การกระทำผิดโดยจงใจของผู้เอาประกันภัย

 • การรั่ว น้ำหนัก ปริมาณสูญหายตามปกติ การสึกหรอตามปกติของวัตถุที่เอาประกัน

 • การตระเตรียมหรือหีบห่อวัตถุที่เอาประกัน รวมทั้งการบรรจุเข้าตู้คอนเทนเนอร์ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอที่จะทนเหตุการณ์ปกติของการขนส่ง

 • การเสื่อมสภาพในตัวเอง หรือสภาพของวัตถุที่เอาประกันภัย

 • ความล่าช้าแม้จะมีสาเหตุจะมาจากภัยที่คุ้มครองก็ตาม

 • การที่เจ้าของเรือผู้จัดการเรือ ผู้เช่าเรือ หรือผู้ดำเนินการเรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือไม่สามารถชำระหนี้โดยที่ผู้เอาประกันรู้ หรือควรได้รู้

 • การใช้อาวุธหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้การแตกตัวและหรือรวมตัวของนิวเคลียร์ ปรมาณูหรือสิ่งที่มีกัมมันตภาพรังสีทั้งโดยตรงและทางอ้อม

 • สำหรับข้อกำหนดการประกันภัยสินค้า (บี) และ(ซี) ไม่คุ้มครองการจงใจทำลายหรือทำให้วัตถุที่เอาประกันเสียหายจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่น 

 • เรือไม่สามารถเดินทะเลหรือยานพาหนะ ตู้คอนเทนเนอร์ไม่เหมาะสมต่อการขนส่งได้อย่างปลอดภัยโดยผู้เอาประกันได้รู้ถึงสภาพนั้น

 • ภัยสงครามสงครามกลางเมือง การปฏิวัติ จลาจลการโค่นล้มรัฐบาลรวมถึงการยึด กักขัง หน่วงเหนี่ยวจากการกระทำข้างต้นทุ่นระเบิด ตอร์ปิโด ลูกระเบิดหรืออาวุธสงครามที่ถูกทิ้งไว้

 • การนัดหยุดงานความไม่สงบในแรงงานการกระทำของการก่อการร้าย หรือการกระทำที่มีมูลเหตุชักจูงทางการเมืองหรือทางศาสนา

 

กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายซึ่งมรสาเหตุหรือสืบเนื่องมาจาก

 1. สงครามไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่ สงครามกลางเมือง การกบฏ การปฏิวัติ การรัฐประหาร การก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม การจลาจล การแข็งข้อหรือการต่อสู้ของประชาชน การประกาศกฎอัยการศึกและการใช้อำนาจของรัฐตามที่กฎหมายได้ให้อำนาจไว้ ทุ่นระเบิด ตอร์ปิโด หรืออาวุธสงครามอื่นใด การนัดหยุดงานและการปิดงานงดจ้าง

 2. ความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆ อันมีสาเหตุมาจากยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งเสื่อมสภาพหรือไม่เหมาะสมแก่การใช้บรรทุกขนส่งได้อย่างปลอดภัยหรือบรรทุกหรือลากจูงเกินขนาดที่ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งนั้นจะสามารถขนส่งได้อย่างปลอดภัยหรือการลากจูงที่ผิดหลักการขนส่งที่ปลอดภัยหรือบรรทุกผิดหลักการจัดระวาง หากว่าผู้เอาประกันภัยหรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้เอาประกันภัยได้รู้ถึงสภาพเช่นว่านั้นในเวลาที่ส่งมอบสินค้าที่เอาประกันภัยให้แก่ผู้ขนส่ง

 3. ความสูญเสียหรือความเสียหายอันมีสาเหตุมาจาก

            3.1 การเสื่อมสภาพหรือการเปลี่ยนสภาพโดยธรรมชาติของสินค้าที่เอาประกันภัยนั้นเอง

            3.2 การรั่วไหลหรือการสึกหรอตามปกติ การที่น้ำหนักหรือปริมาณสูญหายตามธรรมชาติของสินค้าที่เอาประกันภัย

            3.3 การบรรจุ สภาพหีบห่อหรือการใช้ภาชนะขนส่งที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ดีพอในการขนส่ง ซึ่งกระทำโดยผู้เอาประกันภัยหรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย

            3.4 ความชักช้าในการขนส่งไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม รวมทั้งค่าเสียหายอันเกิดจากการส่งมอบชักช้า

            3.5 การจงใจกระทำละเมิดของบุคคลใดก็ตาม เพื่อทำให้ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งหรือสินค้าที่เอาประกันภัยไว้ ถูกทำลายหรือเสียหาย

            3.6 การจงใจกระทำละเมิดของผู้เอาประกันภัยหรือผู้เอาประกันภัยมีส่วนรู้เห็นในการจงใจกระทำละเมิดของลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยเพื่อทำให้ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง หรือสินค้าที่เอาประกันภัยไว้ถูกทำลายหรือเสียหาย

            3.7 การลักทรัพย์ การวิ่งราวทรัพย์ การชิงทรัพย์ หรือการปล้นทรัพย์ที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่เอาประกันภัย ณ จุดเกิดอุบัติเหตุ อันเป็นผลต่อเนื่องจากภัยที่คุ้มครอง              


 1. ความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆ อันมีสาเหตุมาจากหรือสืบเนื่องมาจากการแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ การแตกตัวหรือการระเบิดของสารกัมมันตรังสีหรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือทรัพย์อันตรายอื่นใดอันอาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้

 2. ความเสียหายทั่วไป ส่วนเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป และค่ากู้ภัย

 3. ความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆ ซึ่งเกิดขึ้นกับสินค้าที่เอาประกันภัยในขณะที่ผู้เอาประกันภัยสามารถเรียกร้องหรือมีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าทางทะเลหรือกรมธรรม์ประกันภัยอื่นใดโดยไม่ต้องคำนึงว่ากรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ทำขึ้นก่อนหรือหลังกรมธรรม์ประกันภัยฉบับอื่น เว้นแต่ความเสียหายหรือความสูญเสียจะมากกว่าความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับอื่น ความเสียหายหรือความสูญเสียส่วนที่เหลือจะได้รับการพิจารณาความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

 4. ความเสียหายสืบเนื่องทุกชนิด จากความเสียหายหรือความสูญเสียของสินค้าที่เอาประกันภัย เช่น การสูญเสียตลาด การหยุดชะงักของธุรกิจและสายการผลิต การเสียโอกาสในการใช้งาน เป็นต้น

หมายเหตุ: กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ  แบบความคุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกประเภท จะไม่ยกเว้นความคุ้มครองในหัวข้อ 3.6  ข้อ 3.7 และข้อ 5