กรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรมคืออะไร

กรมธรรม์ประกันภัยนี้คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเกิดจากการกระทำ ซึ่งได้รับความคุ้มครองตามข้อตกลงคุ้มครอง

ข้อตกลงคุ้มครอง

1. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
2. ความเสียหายต่อตัวอาคารซึ่งเก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
จร. 1 การลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ
จร. 2 การลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์
จร. 3 การลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์

เบี้ยประกันภัยของฉันเป็นเท่าไร?

ค่าเบี้ยประกันภัยของคุณอาจจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ:

  1. ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
  2. ทุนประกันภัย (หรือทุนประกันแบบความเสียหายส่วนแรก)
  3. ระบบการรักษาความปลอดภัย
  4. ปัจจัยอื่นๆ

ซื้อประกันตอนนี้

กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่คุ้มครอง

ข้อยกเว้นกรมธรรม์
1. ความสูญเสียหรือความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองตามที่ระบุไว้ในหน้าตาราง
2. ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากหรือสืบเนื่องจาก สงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่ก็ตาม) สงครามกลางเมือง การนัดหยุดงาน การจลาจล การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล การกบฎ การปฏิวัติ การยึดทรัพย์ โดยคำสั่งของรัฐบาล หรือเจ้าหน้าที่บ้านเมือง
3. ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากอัคคีภัย หรือระเบิด ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม เว้นแต่ความสูญเสียหรือความเสียหายจากการระเบิด อันเป็นผลมาจากการเข้าไปในสถานที่เอาประกันภัยโดยการใช้วัตถุระเบิด และมีเจตนาเพื่อที่จะทำการลักทรัพย์ หรือชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์
4. ความเสียหายของกระจกหรือสิ่งประดับบนกระจกหรือข้อความบนกระจก
5. ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการกระทำหรือการมีส่วนร่วมโดยบุคคลใด ๆ ซึ่งอยู่โดยชอบด้วยกฎหมายในสถานที่ตามที่ระบุไว้ในตารางแห่งกรมธรรม์ หรือเกิดจากการกระทำโดยผู้เอาประกันภัยหรือหุ้นส่วนของผู้เอาประกันภัย หรือกรรมการ หรือพนักงาน หรือลูกจ้าง ของผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้ไม่ว่าจะกระทำด้วยตนเองโดยลำพัง หรือสมรู้ร่วมคิดกับบุคคลอื่น
6. ความสูญเสีย หรือความเสียหายของ เงิน ทอง อัญมณี โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เหรียญ ต้นฉบับเอกสาร โฉนด แบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน รูปออกแบบ ลวดลาย แบบหรือแบบพิมพ์ หลักประกันหนี้สิน หลักทรัพย์ เอกสารสำคัญต่าง ๆ ไปรษณียากร อากรแสตมป์ เงินตรา ธนบัตร บัตรเครดิต บัตรธนาคาร เช็ค สมุดบัญชี หรือสมุดหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจใด ๆ เว้นแต่ระบุให้รวมอยู่ในการประกันภัยนี้โดยชัดแจ้ง
7. ความสูญเสียหรือความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่สถานที่ตามที่ระบุไว้ในตารางแห่งกรมธรรม์ถูกทอดทิ้ง โดยไม่มีผู้อาศัยอยู่ หรือไม่มีผู้ดูแลรักษา เป็นเวลาเกินกว่า 7 วันติดต่อกัน
8. ความสูญเสียหรือความเสียหายซึ่งพบเมื่อตรวจสอบบัญชีสินค้า

ข้อมูลสำคัญ

แผนต่างๆ อยู่ภายใต้การดูแล และการบริหารจัดการโดยบริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยความคุ้มครองของแผนประกัน และผลประโยชน์จากการประกัน ซึ่งทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของบริษัท ข้อมูลนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น