การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักคืออะไร?

กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ให้ความคุ้มครองความเสียหายสืบเนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน นั่นคือ ความสูญเสียหรือความเสียหายซึ่งเป็นผลของการหยุดชะงักของธุรกิจหรือจากการได้รับผลกระทบต่อธุรกิจที่ดำเนินอยู่ ณ สถานที่เอาประกันภัย   

อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินซึ่งผู้เอาประกันภัยใช้เพื่อประกอบธุรกิจ ณ สถานที่เอาประกันภัยภายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ที่ซื้อไว้

ตัวเลือก

มีกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองสองแบบ

การประกันภัยแบบกำไรขั้นต้น (แบบผลต่าง) 

ปัจจัยสำคัญในการพิจารณา

 • กำไรสุทธิ
 • ต้นทุนผันแปรของธุรกิจที่เอาประกัน

   

การประกันภัยแบบกำไรขั้นต้น (แบบผลรวมของกำไรสุทธิและค่าใช้จ่ายประจำ)

ปัจจัยสำคัญในการพิจารณา

 • ผลรวมของยอดรายได้
 • ค่าใช้จ่ายประจำ (ค่าใช้จ่ายคงที่) ของธุรกิจที่เอาประกัน

 

เบี้ยประกันภัยของฉันเป็นเท่าไร?

ค่าเบี้ยประกันภัยของคุณอาจจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ:

 • ปัจจัยต่างๆจะพิจารณาสอดคล้องตามกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สิน
 • กำไรขั้นต้น
 • ระยะเวลาสูงสุดของการชดใช้ความเสียหาย

ซื้อประกันตอนนี้

สิ่งที่ไม่ได้รวมอยู่ในความคุ้มครอง

ข้อยกเว้นหลัก

 • ความเสียหายที่เกิดจากสงคราม การรุกราน  สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การก่อการร้าย
 • ความเสียหายจากการแผ่รังสี กัมมันตภาพรังสีและเชื้อเพลิงนิวเคลียร์
 • ความเสียหายอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์

ข้อมูลสำคัญ

แผนต่างๆ อยู่ภายใต้การดูแล และการบริหารจัดการโดยบริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยความคุ้มครองของแผนประกัน และผลประโยชน์จากการประกัน ซึ่งทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของบริษัท ข้อมูลนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น