กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้ กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย) คืออะไร?

กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ให้ความคุ้มครองความเสียหายสืบเนื่องจากกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย นั่นคือ ความสูญเสียหรือความเสียหายซึ่งเป็นผลของการหยุดชะงักของธุรกิจหรือ จากการได้รับผลกระทบต่อธุรกิจที่ดำเนินอยู่ ณ สถานที่เอาประกันภัยอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินซึ่งผู้เอาประกันภัยใช้เพื่อประกอบธุรกิจ ณ สถานที่เอาประกันภัย จากภายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่ซื้อไว้ 

ตัวเลือก

มีกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองสองแบบ:

การประกันภัยแบบกำไรขั้นต้น (แบบผลต่าง)

ปัจจัยสําคัญในการพิจารณา

 • กำไรสุทธิ
 • ต้นทุนผันแปรของธุรกิจที่เอาประกัน

 

การประกันภัยแบบกำไรขั้นต้น (แบบผลรวมของกำไรสุทธิ และค่าใช้จ่ายประจำ)

ปัจจัยสำคัญในการพิจารณา

 • ผลรวมของยอดรายได้
 • ค่าใช้จ่ายประจำ(ค่าใช้จ่ายคงที่) ของธุรกิจที่เอาประกัน 

เบี้ยประกันภัยของฉันเป็นเท่าไร?

ค่าเบี้ยประกันภัยของคุณอาจจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ:

 1. ปัจจัยต่างๆ จะพิจารณาสอดคล้องตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย 
 2. กำไรขั้นต้น 
 3. ระยะเวลาสูงสุดของการชดใช้ความเสียหาย

ซื้อประกันตอนนี้

สิ่งที่ไม่ได้รวมอยู่ในความคุ้มครอง

ข้อจำกัดความคุ้มครองหลัก

 • สงคราม, สงครามกลางเมืองและการก่อการร้ายต่างๆ
 • ความเสียหายจากการแผ่รังสี กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์
 • ค่าเสียหายจากการเผาทรัพย์สินตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
 • ความเสียหายอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์

ข้อมูลสำคัญ

แผนต่างๆ อยู่ภายใต้การดูแล และการบริหารจัดการโดยบริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยความคุ้มครองของแผนประกัน และผลประโยชน์จากการประกัน ซึ่งทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของบริษัท ข้อมูลนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น