การประกันอัคคีภัย คืออะไร

กรมธรรม์นี้คุ้มครองทรัพย์สินของท่านต่อความสูญเสียหรือความเสียหายจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า และแรงระเบิดแก๊สที่ใช้สําหรับทําแสงสว่างหรือ ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น

สำหรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติ่ม ท่านสามารถขยายความคุ้มครองในภัยเหล่านี้ ได้แก่:

 • ภัยจากลมพายุ
 • ภัยจากน้ำท่วม
 • ภัยจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดหรือคลื่นใต้น้ำหรือสึนามิ
 • ภัยจากลูกเห็บ
 • ภัยจากควัน
 • ภัยจากการนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย (ยกเว้นการกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม)
 • ภัยจากความสูญเสียหรือความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า

เบี้ยประกันภัยของฉันเป็นเท่าไร?

ค่าเบี้ยประกันภัยของคุณอาจจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ:

 • ประเภทธุรกิจของคุณ
 • จำนวนเงินเอาประกัน
 • ลักษณะของสิ่งปลูกสร้างอาคารและความเสี่ยงภัยบริเวณข้างเคียง
 • การบริหารความเสี่ยง อย่างเช่น การป้องกันการเกิดเพลิงไหม้และวิธีการอื่นๆ
 • ภัยที่ซื้อเพิ่มเติม

ซื้อประกันตอนนี้

สิ่งที่ไม่ได้รวมอยู่ในความคุ้มครอง

 • สงคราม สงครามกลางเมือง และการก่อการร้ายใดๆ
 • ความเสียหายจากการแผ่รังสี กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์
 • สินค้าที่อยู่ในการดูแลรักษาของผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้รับฝากทรัพย์
 • เงินแท่ง หรือเงินรูปพรรณ หรือทองคำแท่ง หรือทองรูปพรรณ หรืออัญมณี
 • หลักประกันหนี้สิน หลักทรัพย์ เอกสารสำคัญต่าง ๆ ไปรษณียากร อากรแสตมป์ เงินตรา ธนบัตร เช็ค สมุดบัญชี หรือ สมุดหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจใดๆ
 • วัตถุระเบิด
 • ความเสียหายต่อเนื่องทุกชนิด จากรมธรรม์ประกันอัคคีภัย
 • ค่าเสียหายจากการเผาทรัพย์สินตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
 • ความเสียหายอื่นๆ ที่ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์

ข้อมูลสำคัญ

แผนต่างๆ อยู่ภายใต้การดูแล และการบริหารจัดการโดยบริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยความคุ้มครองของแผนประกัน และผลประโยชน์จากการประกัน ซึ่งทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของบริษัท ข้อมูลนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น