การประกันสำหรับเงิน TMITH คืออะไร?

เป็นการรับประกันที่ให้ความคุ้มครองต่อความสูญเสีย
ของเงิน ไม่ว่าเงินนั้นจะอยู่ภายในอาคารที่ทำการของผู้เอาประกันภัย ในตู้นิรภัย หรืออยู่ในระหว่างการขนส่งจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง นอกจากนี้ ยังให้ความคุ้มครองต่อตัวตู้นิรภัย ห้องนิรภัย ตัวอาคาร หรือทรัพย์สินที่อื่นๆ ซึ่งเกิดจากการชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ การโจรกรรมเงินจากตู้นิรภัย ห้องนิรภัย และความเสียหายต่อเนื่องจากการจี้ปล้น

ความคุ้มครองหลัก

ความคุ้มครองหลัก

ความคุ้มครองมี 3 แบบ ตามสาเหตุที่ทำให้เกิดความสูญเสียซึ่งผู้เอาประกันภัยเลือกซื้อได้ ดังนี้

ปง.1 : คุ้มครองความสูญเสียของเงินจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ รวมถึงความพยายามกระทำการดังกล่าว

ปง.2 : คุ้มครองความสูญเสียของเงิน จากภัยทุกชนิดที่ไม่ได้ระบุยกเว้นไว้ เช่น ความเสียหายจากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ อัคคีภัย และภัยธรรมชาติ

ปง.3 : ให้ความคุ้มครองเหมือนแบบที่ 2 แต่ขยายรวมถึงการฉ้อโกงหรือ ยักยอกโดยพนักงานรับส่งเงินหรือผู้รักษาเงินซึ่งค้นพบภายใน 3 วันทำการ

ข้อตกลงความคุ้มครอง – ต้องระบุในหน้าตารางว่าต้องการคุ้มครองข้อไหน    

บริษัทให้การคุ้มครองเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองข้อที่มีจำนวนเงินจำกัดความรับผิดที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย    เท่านั้น และความรับผิดสูงสุดของบริษัทในข้อตกลงคุ้มครองแต่ละข้อจะมีไม่เกินจำนวนเงินที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับข้อนั้น

ข้อ 1)  ความสูญเสียของเงินเพื่อจ่ายค่าจ้างและ/หรือเงินเดือน :

            บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความสูญเสียของเงินขณะที่ขนส่งโดยพนักงานรับส่งเงินสู่สถานที่เอาประกันภัย เพื่อจ่ายค่าจ้างและ/หรือเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย และขณะที่อยู่ในสถานที่เอาปะกันภัยจนกระทั่งจ่ายออกไป โดยมี   เงื่อนไขบังคับว่า นอกเวลาทำงานเงินที่เหลือจากการจ่ายทั้งหมดต้องเก็บไว้ในตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัย ซึ่งได้ปิดล็อคไว้เรียบร้อยตามระบบของตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัยชนิดนั้น ๆ

ข้อ 2)  ความสูญเสียของเงินภายในสถานที่เอาประกันภัย  : 

            บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความสูญเสียของเงินในเวลาทำงาน ซึ่งดูแลโดยผู้รักษาทรัพย์ ขณะที่เงินอยู่ในสถานที่เอาประกันภัย

 ข้อ 3)  ความสูญเสียของเงินภายในตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัย  :

                บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความสูญเสียของเงินนอกเวลาทำงาน อันเกิดจากการโจรกรรมเงินจากตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัยหรือความพยายามกระทำการดังกล่าว ขณะที่เก็บไว้ในตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัยซึ่งได้ปิดล็อคไว้เรียบร้อยตามระบบของ       ตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัยชนิดนั้น ๆ

ข้อ 4)  ความสูญเสียของเงินภายนอกสถานที่เอาประกันภัย  :

                บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความสูญเสียของเงิน ขณะที่ทำการขนส่งโดยพนักงานรับส่งเงิน

ข้อ 5)  ความเสียหายต่อตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัย  :

            บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อตู้นิรภัย ห้องนิรภัย ตัวอาคารของสถานที่เอาประกันภัย และ      ทรัพย์สินอื่นๆ 

 

เบี้ยประกันภัยของฉันเป็นเท่าไหร่?

ค่าเบี้ยประกันภัยของคุณอาจจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ:

  1. จำนวนเงินความรับผิดแต่ละความคุ้มครอง และประมานการของเงินในการขนส่ง
  2. ใครคือผู้ดูแลเงินในระหว่างการขนส่ง
  3. เส้นทางการขนส่ง
  4. ระบบการรักษาความปลอดภัย
  5. ปัจจัยอื่นๆ

ซื้อประกันตอนนี้

สิ่งที่ไม่ได้รวมอยู่ในความคุ้มครอง

ข้อยกเว้น (ปง.1,ปง.2 และ ปง.3)

การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองการสูญเสียอันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้

1.     -การฉ้อโกงหรือยักยอก การกระทำผิดต่อทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญาโดยผู้เอาประกันภัย หุ้นส่วน กรรมการ หรือพนักงานของผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้ไม่ว่าจะกระทำด้วยตนเองโดยลำพังหรือสมรู้ร่วมคิดกับบุคคลอื่น (สำหรับ ปง.1 และ ปง.2)

-การฉ้อโกงหรือยักยอกโดยผู้เอาประกันภัย หุ้นส่วน กรรมการหรือพนักงานของผู้เอาประกันภัย เว้นแต่การฉ้อโกงหรือยักยอกโดยพนักงานรับส่งเงิน ผู้รักษาทรัพย์ที่สามารถค้นพบได้ภายในสามวันทำงานนับจากวันถัดจากวันที่กระทำการฉ้อโกงหรือยักยอก ซึ่งถ้าการฉ้อโกงหรือยักยอกได้กระทำมาหลายครั้งกว่าจะค้นพบ ใหันับแต่วันที่กระทำการ ดังกล่าวในครั้งแรก (สำหรับ ปง.3)

2.     การสูญหายของเอกสารต้นฉบับ สมุดบัญชี หรือรายงานตัวเลข

3.     การปลอมแปลงเอกสาร การทอนเงินผิด ความผิดพลาดหรือการละเลยในการทำบัญชีหรือการคำนวณ

4.     สงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่ก็ตาม) สงครามกลางเมือง การนัดหยุดงาน การจลาจล การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล การกบฎ การปฏิวัติ การยึดทรัพย์โดยคำสั่งของรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่บ้านเมือง

5.     อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสีหรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์หรือจากนิวเคลียร์ใด ๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์

6.     ความสูญเสียที่มีการประกันภัยความซื่อสัตย์ไว้ (สำหรับ ปง.3)

 

ข้อมูลสำคัญ

แผนต่างๆ อยู่ภายใต้การดูแล และการบริหารจัดการโดยบริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยความคุ้มครองของแผนประกัน และผลประโยชน์จากการประกัน ซึ่งทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของบริษัท ข้อมูลนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น