กรมธรรม์ประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญา (CAR/EAR) และขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อช่วยให้การกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับ CAR/EAR เร็วยิ่งขึ้น

อะไรคือขึ้นตอนสำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับ CAR?

 • กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้ครบ

  1


 • เอกสารประกอบการพิจารณา 1. เคลมฟอร์ม 2. เอกสารแสดงรายละเอียดความเสียหาย 3. ใบเสนอราคาค่าซ่อมแซม / ค่าเปลี่ยน ทรัพย์สินที่เสียหาย 4. ใบสั่งซื้อ / ใบเสร็จรับเงิน / ใบส่งสินค้า 5. รายงานการตรวจสอบความเสียหายจากช่าง ( ในกรณีความเสียหายต่อเครื่องจักร) 6. หนังสือสัญญาว่าจ้าง / ใบแสดงมูลค่างานก่อสร้าง 7. รายงานการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ 8. เอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ต้องทำอะไรหลังจากเกิดอุบัติเหตุ

 1. ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ ติดต่อหน่วยดับเพลิงและเจ้าหน้าที่ตำรวจ  โดยทันที
 2. แจ้งแผนกเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของเราทางโทรศัพท์โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ พร้อมแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการสูญเสียหรือความเสียหาย และสถานการณ์ปัจจุบัน
 3. เก็บรักษาทรัพย์สินที่เสียหายทั้งหมดเพื่อใช้ในการพิสูจน์ของเรา
 4. ถ่ายรูปความเสียหายของทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อใช้สนับสนุนในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 5. เตรียมหลักฐานต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของคุณ ตามที่เราร้องขอ
 6. ห้ามยอมรับความรับผิดหรือเจรจาต่อรอง, จ่ายหรือจัดการการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราในกรณีของความรับผิดต่อบุคคลที่สาม
 7. ให้ความร่วมมือกับเราและผู้เจรจาต่อรองเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทั้งหมด

เมื่อใดที่ต้องทำการรายงาน

แจ้งแผนกเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของเราทางโทรศัพท์โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ พร้อมแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการสูญเสียหรือความเสียหาย และสถานการณ์ปัจจุบัน

ควรแจ้งความเกี่ยวกับอุบัติเหตุทุกครั้งแม้ว่าไม่ทำให้เกิดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

 • วันธรรมดา (ภายใน 24 ชั่วโมง)
 • สุดสัปดาห์ &วันหยุดนักขัตฤกษ์ (ภายใน 24 ชั่วโมง)

ทำไมต้องแจ้งความ?

ถ้าหากคุณไม่รายงานเหตุการณ์ คุณอาจจะ

 • สูญเสียผลประโยชน์/สิทธิการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทั้งหมดที่คุณมีสิทธิจะได้รับ และ/หรือ
 • ละเลยความรับผิดชอบของคุณด้วยตัวคุณเองและบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วิธีการแจ้งความ

รายงานการเกิดอุบัติเหตุในประเทศไทย

1

แจ้งความที่สถานีตำรวจที่ใกล้ที่สุด

2

นำสำเนาใบแจ้งความมายื่นให้เรา