การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในกรณีเสียชีวิต

ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่เสียชีวิต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

เมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิตและกรมธรรม์ประกันชีวิตมีผลบังตับใช้ ผู้ถือกรมธรรม์ประกันหรือผู้รับผลประโยชน์หรือผู้รับมอบอำนาจจะต้องพร้อมที่จะแจ้งและส่งหลักฐานการเสียชีวิตให้กับบริษัทโดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มของบริษัทเพื่อยืนยันเกี่ยวกับการเสียชีวิต

วิธีการขอรับเงินคืนในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

  1
 • ส่งแบบฟอร์มและเอกสารที่จำเป็น

  2
 • การประเมินผลการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

  3
 • การพิจารณาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเรียบร้อยแล้ว

  4


 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจาก “การประกันชีวิต” จากส่วนงานบริการสินไหมทดแทนของเรา
 • กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มและส่งพร้อมเอกสารที่จำเป็นผ่านฝ่ายบุคคลของคุณ, ตัวแทน/นายหน้าบริการของคุณหรือโดยการส่งจดหมายลงทะเบียนมาที่: แผนกบริการความเป็นเจ้าของกรมธรรม์ประกัน บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 26, 1 ถนนสาทรใต้ ยานนาวา, สาทร กรุงเทพ 10120
 • หลังจากที่เราได้รับเอกสารที่จำเป็นทั้งหมด เราจะดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของคุณและแจ้งให้คุณทราบถึงผลลัพธ์ภายใน 15 วันทำการ
 • หลังเสร็จสิ้นการพิจารณาเอกสารทั้งหมดแล้ว เราจะส่งเช็คค่าสินไหมทดแทนให้กับคุณทางไปรษณีย์

เอกสารที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของคุณ

 1. กรอกข้อมูลอย่างครบถ้วนในแบบฟอร์มรายงานของคุณ (แบบฟอร์มบริษัท 1) และลงลายมือชื่อของผู้รับผลประโยชน์แต่ละราย
 2. กรอกข้อมูลอย่างครบถ้วนในรายงานจากแพทย์ (แบบฟอร์มบริษัท 2) โดยแพทย์ที่รักษาผู้เอาประกันก่อนที่เขา/เธอเสียชีวิต
 3. กรอกข้อมูลอย่างครบถ้วนในรายงานการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในกรณีเสียชีวิตจากการประกันภัยกลุ่ม (แบบฟอร์มบริษัท 3) และลงลายมือชื่อโดยพนักงานฝ่ายบุคคลของคุณ
 4. สำเนาใบมรณบัตรพร้อมลงลายมือชื่อเพื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับผลประโยชน์
 5. สำเนาทะเบียนบ้านที่แจ้งการเสียชีวิตและสำเนาบัตรประชนชนของผู้เอาประกัน สำเนาทั้งสองชุดจะต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับผลประโยชน์
 6. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับผลประโยชน์แต่ละราย เอกสารทั้งหมดต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับผลประโยชน์แต่ละราย
 7. สำเนาใบสูติบัตรของผู้เอาประกันในกรณีที่เขา/เธอยังเป็นเด็ก สำเนาจะต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบอำนาจ
 8. ใบสมัครงาน, บัตรลงเวลา, ใบเสร็จเงินเดือนของเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนในกรณีที่ผู้เอาประกันเคยทำงานยู่

เอกสารเพิ่มเติมที่จำเป็นสำหรับการเสียชีวิตที่ผิดธรรมชาติ

เช่น โดยอุบัติเหตุ, ฆ่าตัวตาย, ถูกทำร้ายโดยบุคคลหรือสัตว์ หรือไม่ทราบสาเหตุ

 1. สำเนาใบแจ้งความสำหรับอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้อง เอกสารได้รับการลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในขณะนั้น
 2. สำเนารายงานการชันสูตรศพ
 3. สำเนาใบมรณบัตรจากโรงพยาบาลหรือคลินิก