ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากประกันภัยความซื่อสัตย์

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไปนี้เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการกรอกข้อมูลในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากประกันภัยความซื่อสัตย์

อะไรคือขั้นตอนในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากประกันภัยความซื่อสัตย์?

 • กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้ครบ/เอกสารประกอบการพิจารณา

  1


 • บันทึกประจำวันตำรวจ / หมายจับ /ผลคดี
 • เอกสารทางบัญชีและการเงินที่เกี่ยวข้อง
 • เอกสาร Stock สินค้า
 • ประวัติพนักงาน / เอกสารการจ้างงาน / หนังสือค้ำประกัน / หนังสือเลิกจ้าง / หนังสือลาออก
 • เอกสารหรือข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นในการประกอบการพิจารณา

คุณจะต้องทำอะไรหลังจากเกิดอุบัติเหตุ

 1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยทันที
 2. แจ้งแผนกเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของเราทางโทรศัพท์โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ พร้อมรายละเอียดการสูญเสียหรือการยักยอกทรัพย์
 3. ดำเนินการหรือปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเหมาะสมเพื่อเรียกคืนเงินและ/หรือทรัพย์สินที่สูญหายไป
 4. ให้ความร่วมมือกับเราและผู้เจรจาต่อรองเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทั้งหมด

เมื่อใดที่ต้องทำการรายงาน

แจ้งแผนกเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของเราทางโทรศัพท์โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ พร้อมแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการสูญเสียหรือความเสียหาย และสถานการณ์ปัจจุบัน

ควรแจ้งความเกี่ยวกับอุบัติเหตุทุกครั้งแม้ว่าไม่ทำให้เกิดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

 • วันธรรมดา (ภายใน 24 ชั่วโมง)
 • สุดสัปดาห์ &วันหยุดนักขัตฤกษ์ (ภายใน 24 ชั่วโมง)

ทำไมต้องรายงานเหตุการณ์?

ถ้าหากคุณไม่รายงานเหตุการณ์ คุณอาจจะ

 • สูญเสียผลประโยชน์/สิทธิการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทั้งหมดที่คุณมีสิทธิจะได้รับ และ/หรือ
 • ละเลยความรับผิดชอบของคุณด้วยตัวคุณเองและบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วิธีการแจ้งความ

รายงานการเกิดอุบัติเหตุในประเทศไทย

1

แจ้งความที่สถานีตำรวจที่ใกล้ที่สุด

2

นำสำเนาใบแจ้งความมายื่นให้เรา