ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีอุบัติเหตุระหว่างการท่องเที่ยวในต่างประเทศ

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการกรอกข้อมูลในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการท่องเที่ยวในต่างประเทศ

โทร 02 686 8888

หรือ

การแจ้งความเสียหาย

อะไรคือขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการท่องเที่ยวในต่างประเทศ?

 • สำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากการป่วยและ/หรือความบาดเจ็บร่างกายจากอุบัติเหตุในขณะท่องเที่ยว ให้ส่ง:

  1
 • สำหรับกรณีกระเป๋าเดินทาง/และหรือทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย ให้ส่งเอกสาร:

  2
 • สำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนความรับผิด ให้ส่งเอกสาร:

  3


 • กรอกแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • สำเนากรมธรรม์ประกันภัยของคุณ บัตรเครดิตและหนังสือเดินทาง (เพื่อการโอนเงินประกันคืนกลับยังบัตร) ใบแพทย์ตัวจริง &รายงานทางการแพทย์ เลขที่บัญชี (สำหรับการโอนเงิน)
 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน สำเนากรมธรรม์ประกันภัย บัตรเครดิตและหนังสือเดินทาง ของคุณ (เพื่อการโอนเงินประกันคืนกลับยังบัตร) รายงานความผิดปกติ (สำหรับทรัพย์สินของผู้เอาประกันสูญหายในขณะที่อยู่ในความครอบครองของสายการบิน) ใบแจ้งความ ใบเสร็จสำหรับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่ เลขที่บัญชีธนาคาร (สำหรับการโอนเงิน)
 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน สำเนากรมธรรม์ประกันภัย บัตรเครดิตและหนังสือเดินทาง ของคุณ (เพื่อการโอนเงินประกันคืนกลับยังบัตร) รายงานความผิดปกติ (สำหรับทรัพย์สินของผู้เอาประกันสูญหายในขณะที่อยู่ในความครอบครองของสายการบิน) ใบแจ้งความ ใบเสร็จสำหรับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่ เลขที่บัญชีธนาคาร (สำหรับการโอนเงิน)
หมายเหตุ: จะต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้ในกรณีของการประกันควบคุมกับบัตรเครดิต *สำเนาด้านหน้าและหลังของบัตรเครดิต **สำเนาหนังสือเดินทาง, รูปถ่ายและตราประทับการออกจากประเทศครั้งล่าสุดจากหน้าของประเทศญี่ปุ่น

เมื่อใดที่ต้องทำการรายงาน

แจ้งแผนกเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของเราทางโทรศัพท์โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ พร้อมแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการสูญเสียหรือความเสียหาย และสถานการณ์ปัจจุบัน

ควรแจ้งความเกี่ยวกับอุบัติเหตุทุกครั้งแม้ว่าไม่ทำให้เกิดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

 • วันธรรมดา (ภายใน 24 ชั่วโมง)
 • สุดสัปดาห์ &วันหยุดนักขัตฤกษ์ (ภายใน 24 ชั่วโมง)

ทำไมต้องแจ้งความ?

ถ้าหากคุณไม่รายงานเหตุการณ์ คุณอาจจะ

 • สูญเสียผลประโยชน์/สิทธิการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทั้งหมดที่คุณมีสิทธิจะได้รับ และ/หรือ
 • ละเลยความรับผิดชอบของคุณด้วยตัวคุณเองและบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การรายงานอุบัติเหตุในประเทศไทย

1

แจ้งความที่สถานีตำรวจ

2

นำเอกสารซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจให้กับผู้รับประกัน