บรรษัทข้ามชาติและวิสาหกิจท้องถิ่นขนาดใหญ่ (LLEs) มีความต้องการในเรื่องการประกันภัยที่หลากหลาย ด้วยกระแสโลกาภิวัตน์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและไม่หยุดนิ่ง วิสาหกิจท้องถิ่นขนาดใหญ่ จึงตระหนักถึงคำตอบด้านการประกันภัยในระดับสากล เพื่อตอบสนองการขยายธุรกิจไปในต่างประเทศ หรือการว่าจ้างบุคลากรชาวต่างชาติขององค์กร

ที่โตเกียวมารีน เรามุ่งมั่นที่จะตอบสนองทุกความต้องการด้านการประกันภัย ภายใต้การบริหารธุรกิจประกันภัยที่ครอบคลุมครบวงจร อันจะสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดรับกับทุกความต้องการของคุณ


ผลประโยชน์ของพนักงาน

การดำเนินธุรกิจแบบองค์รวมจากหลายประเทศ

ด้วยการบริหารจัดการแบบรวมตัวและแบ่งปันกันในระดับนานาประเทศ จะเป็นเครื่องมือช่วยให้พนักงานทั่วโลกได้รับสวัสดิการที่ดียิ่งขึ้น จากความได้เปรียบของ การกระจายความเสี่ยงระหว่างองค์กรทั้งหมด การลดต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วย และ เงินปันผลระหว่างประเทศสำหรับประสบการณ์การเรียกร้องสินไหมที่น่าพอใจ

ในฐานะที่เป็นบริษัทในเครือข่ายของ แม็กซิส ในประเทศไทย เราสามารถจัดการให้การบริการแบบองค์รวมได้ในระดับสากลเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะองค์กรของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติม


ผลประโยชน์ที่ยืดหยุ่น

เพราะตระหนักว่าการเพิ่มศักยภาพของพนักงานจะช่วยพัฒนาการมีส่วนร่วมได้ หลายบริษัทจึงได้มีการใช้แผนผลประโยชน์แบบยืดหยุ่นได้ โดยพนักงานสามารถเลือกรายการผลประโยชน์ที่ดีที่สุดที่ตอบสนองตามความต้องการในวิถีชีวิตของเขา

โปรดติดต่อเรา