ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของการประกันภัยสำหรับผู้อยู่อาศัย

ทำตามขั้นตอนง่ายๆ เหล่านี้เพื่อเร่งการยื่นการเรียกร้องค่าสินไหมทดทดแทนของผู้อยู่อาศัย

กระบวนการเรียกร้องค่าสินไหมประกันภัยบ้านอยู่อาศัยเป็นอย่างไร

 • กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้ครบ

  1
 • แจ้งความกับทางตำรวจ

  2
 • เตรียมหลักฐานที่สนับสนุนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของคุณ

  3


 • โปรดมั่นใจว่ารายละเอียดความเสียหายได้ถูกกรอกในเคลมฟอร์มอย่างครบถ้วน
 • ในกรณีของการขโมย ไฟไหม้ ให้ส่งสำเนาใบบันทึกประจำวันต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจแก่เรา
 • แบบฟอร์ม การรับแจ้งความเสียหายที่บันทึกข้อมูล เรียบร้อยแล้ว
 • รายละเอียดทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย
 • สำเนาใบบันทึกประจำวันต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในกรณีที่มีการขโมยไฟไหม้
 • ใบเสนอราคาในการซ่อมแซม
 • มูลค่าความเสียหายของทรัพย์สิน
 • ภาพถ่ายความเสียหายของทรัพย์สินและ/หรือความเสียหายของสถานที่ (ที่ถูกร้องขอ)
 • ใบแจ้งหนี้การซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนแทน
 • หลักฐานเพิ่มเติมที่บริษัทหรือผู้สำรวจความเสียหายร้องขอ

คุณจะต้องทำอะไรหลังจากเกิดอุบัติเหตุ

 1. แจ้งแผนกเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของเราทางโทรศัพท์โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
 2. ในกรณีที่มีการโจรกรรม ให้ทำการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจและทำสำเนาหนึ่งฉบับเพื่อเป็นหลักฐานในการเรียกร้องค่าเสียหาย
 3. เก็บรักษาทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายทั้งหมดเพื่อให้เราทำการตรวจสอบ
 4. ถ่ายรูปความเสียหายของทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อเป็นหลักฐานในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของคุณ
 5. จัดหาและส่งมอบหลักฐานต่างๆ ที่บริษัทฯ ร้องขอ เพื่อทำการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของท่าน
 6. ร่วมมือและอำนวยความสะดวกกับบริษัทและผู้สำรวจความเสียหายในทุกๆ ขึ้นตอนการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน

เมื่อใดที่ต้องทำการรายงาน

แจ้งแผนกเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของเราทางโทรศัพท์โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ พร้อมแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการสูญเสียหรือความเสียหาย และสถานการณ์ปัจจุบัน

แจ้งความเสียหาย หรืออุบัติเหตุแก่เรา ตามหมายเลขติดต่อด้านล่างนี้

 • วันธรรมดา (ภายใน 24 ชั่วโมง)
 • วันธรรมดา &วันหยุดนักขัตฤกษ์ (ภายใน 24 ชั่วโมง)

ทำไมต้องรายงานความเสียหาย?

ถ้าหากคุณไม่รายงานเหตุการณ์ คุณอาจจะ

 • สูญเสียผลประโยชน์/สิทธิการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทั้งหมดที่คุณมีสิทธิจะได้รับ และ/หรือ
 • ละเลยความรับผิดชอบของคุณด้วยตัวคุณเองและบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หมายเลขติดต่อ

รายงานความสูญเสียของผู้อยู่อาศัยในประเทศไทย

1

แจ้งความที่สถานีตำรวจที่ใกล้ที่สุด

2

นำสำเนาใบบันทึกประจำวันต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมายื่นให้เรา

ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาและชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย

บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทได้ตกลงค่าสินไหมทดแทนเป็นที่ยุติแล้ว และบริษัทได้รับหลักฐานแสดงความเสียหายที่ครบถ้วนถูกต้อง