ขั้นตอนการแจ้งการเกิดอุบัติเหตุการเดินทางในต่างประเทศ

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการกรอกข้อมูลของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุการเดินทางในต่างประเทศ

ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุการเดินทางในต่างประเทศ?

 • เอกสารการเรียกร้องสำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

  1
 • เอกสารการเรียกร้องสำหรับการทุพพลภาพถาวร

  2
 • เอกสารการเรียกร้องสำหรับการเสียชีวิต

  3
 • เอกสารสำหรับการเรียกร้องอื่นๆ

  4


 • แบบฟอร์มการรับแจ้งความเสียหายที่บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
 • รายงานการรักษาเกี่ยวกับอาการ การวินิฉัย และการรักษาต่างๆที่เกี่ยวข้องที่ตรวจสอบและรับรองโดยแพทย์
 • ต้นฉบับใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลที่มีรายการค่าใช้จ่ายในการรักษาต่างๆ
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย
 • แบบฟอร์มการรับแจ้งความเสียหายที่บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
 • รายงานการทุพพลภาพถาวรที่รับรองโดยแพทย์
 • หนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย
 • แบบฟอร์มการรับแจ้งความเสียหายที่บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
 • หนังสือรับรองการตาย
 • สำเนาการชันสูตรพลิกศพรับรองโดยแพทย์ผู้รักษา
 • สำเนาใบบันทึกประจำวันตำรวจที่ถูกรับรองแล้ว
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านที่บันทึกว่าผู้เอาประกันภัยได้เสียชีวิตแล้ว
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัยและการพิสูจน์การเดินทาง
 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์
 • แบบฟอร์มการรับแจ้งความเสียหายที่บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
 • ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัยหรือเอกสารหลักฐานการเดินทาง
 • สำเนาใบบันทึกประจำวันตำรวจที่ถูกรับรองแล้ว
 • ใบกำกับภาษีและหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • หลักฐานหรือหนังสือที่ยืนยันจากผู้ขนส่งหรือสายการบินที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง (ถ้ามี)
 • ในกรณีที่มีการยกเลิกการเดินทาง และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการลดจำนวนวันเดินทาง ผู้เอาประกันภัยต้องแสดงหลักฐานเพิ่มเติมได้แก่
  - เอกสารที่แสดงว่าผู้เอาประกันภัยได้จ่ายหรือวางมัดจำ ค่าโดยสาร รวมถึงต้นฉบับเอกสารหรือสำเนา ค่าใช้จ่ายในการจองโรงแรมล่วงหน้าในส่วนของค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่เพิ่มขึ้น
  - สำเนาหนังสือการรักษาพยาบาล สำเนาหนังสือรับรองการตายจากแพทย์ผู้ทำการรักษาผู้เอาประกันภัย หรือครอบครัวผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลที่มีความใกล้ชิดเกี่ยวกับธุรกิจของผู้เอาประกันภัย
 • เอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่ถูกร้องขอ

คุณจะต้องทำอะไรหลังจากเกิดอุบัติเหตุ

 1. แจ้ง AGA หรือ TMITH ภายใน 30 วันทางโทรศัพท์หรือทางจดหมาย พร้อมรายละเอียดการสูญเสียหรือความเสียหายที่คุณต้องการเรียกร้อง:
 2. รายงานการสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยภายใน 24 ชั่วโมง ถ้าเกี่ยวข้องกับ
  • ขโมย
  • กระเป๋าเดินทางส่วนบุคคล
  • เงินสดส่วนบุคคล
  • เอกสารการเดินทาง
  • ทรัพย์สินส่วนตัว
  • อุบัติเหตุ
 3. ติดต่อศูนย์บริการ 24 ชั่วโมงของ AGA ผ่านทางสายด่วน 66 (0) 2305 8582 เพื่อขอการช่วยเหลือและ/หรือเรียกร้องเกี่ยวกับ:
  • การช่วยเหลือทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง
  • การช่วยเหลือทางการแพทย์
  • การช่วยเหลือในการเดินทาง
 4. ถ้าหากกระเป๋าเดินทางของคุณมาถึงช้าหรือสูญหาย ให้ทำการแจ้งกับบริษัทขนส่งทราบ
 5. ส่งคืนใบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทีกรอกข้อมูลอย่างครบถ้วนพร้อมเอกสารต่างๆ ที่จำเป็น

คำแนะนำที่เป็นประโยชน์

แจ้งความเกี่ยวกับการสูญเสียหรือความเสียหายภายใน 24 ชั่วโมง ถ้าหากเกี่ยวข้อง

 • ขโมย
 • กระเป๋าเดินทางส่วนบุคคล
 • เงินสดส่วนบุคคล
 • เอกสารการเดินทาง
 • ทรัพย์สินส่วนตัว
 • อุบัติเหตุ

เมื่อใดที่ต้องทำการรายงาน

แจ้งแผนกเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของเราทางโทรศัพท์โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ พร้อมรายละเอียดการสูญหายหรือความเสียหาย

แจ้งความเสียหาย หรืออุบัติเหตุแก่เรา ตามหมายเลขติดต่อด้านล่างนี้

 • วันธรรมดา (ภายใน 24 ชั่วโมง)
 • สุดสัปดาห์ &วันหยุดนักขัตฤกษ์ (ภายใน 24 ชั่วโมง)

ทำไมต้องรายงานความเสียหาย?

ถ้าหากคุณไม่รายงานเหตุการณ์ คุณอาจจะ

 • สูญเสียผลประโยชน์/สิทธิการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทั้งหมดที่คุณมีสิทธิจะได้รับ และ/หรือ
 • ละเลยความรับผิดชอบของคุณด้วยตัวคุณเองและบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หมายเลขติดต่อ

 • โทรขอความช่วยเหลือที่ AGA

  โทรขอความช่วยเหลือที่ AGA

  โทร 66 (0) 2305 8582

กรอกข้อมูลในใบแจ้ง

รายงานการเกิดอุบัติเหตุในประเทศไทย

 1. แจ้งความเกี่ยวกับการสูญเสียหรือแจ้งความเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ ภายใน 24 ชั่วโมง ถ้าหากเกี่ยวข้องกันเหตุการณ์ดังนี้
  • ขโมย
  • กระเป๋าเดินทางส่วนบุคคล
  • เงินสดส่วนบุคคล
  • เอกสารการเดินทาง
  • ทรัพย์สินส่วนตัว
  • อุบัติเหตุ
 2. แจ้งแผนกเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของเราทางโทรศัพท์โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ พร้อมรายละเอียดการสูญหายหรือความเสียหาย
 3. ส่งสำเนาใบบันทึกประจำวันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและหลักฐานต่างๆ มาให้กับเรา

ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาและชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย

บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทได้ตกลงค่าสินไหมทดแทนเป็นที่ยุติแล้ว และบริษัทได้รับหลักฐานแสดงความเสียหายที่ครบถ้วนถูกต้อง