ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้เพื่อความรวดเร็วในการกรอกข้อมูลในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากอุบัติเหตุส่วนบุคคล

 • กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้ครบ

  1
 • ส่งเอกสาร

  2
 • ใบแจ้งความ

  3
 • เตรียมหลักฐานที่สนับสนุนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของคุณ

  4


 • ตรวจสอบจนมั่นใจว่าคุณได้กรอกรายละเอียดการได้รับบาดเจ็บอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
 • จัดส่งต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน และใบรับรองแพทย์แก่เรา
 • แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ถ้าร้องขอ)
 • แบบฟอร์มการรับแจ้งความเสียหายที่บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
 • รายงานหรือบันทึกการรักษาทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
 • ต้นฉบับใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล
 • สำเนาใบบันทึกประจำวันต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ถ้าร้องขอ)
 • หนังสือรับรองการเสียชีวิต
 • ใบมรณะบัตร
 • เอกสารอื่นๆ

คุณจะต้องทำอะไรหลังจากเกิดอุบัติเหตุ

 1. แจ้งแผนกเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของเราทางโทรศัพท์โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
  พร้อมรายละเอียดของอุบัติเหตุอย่างครบถ้วน
 2. เข้ารับการรักษาจากแพทย์ที่มีคุณสมบัติและมีใบรับรองโดยทันที
 3. แจ้งความในกรณีของอุบัติเหตุจากรถยนต์หรืออุบัติเหตุจนเสียชีวิต
 4. ให้ความร่วมมือกับเราและผู้เจรจาต่อรองค่าสินไหมทดแทนเมื่อถูกร้องขอ อำนวยความสะดวกในการจัดการการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทั้งหมด

คุณทราบหรือไม่?

เมื่อใดที่ต้องทำการรายงาน

แจ้งแผนกเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของเราทางโทรศัพท์โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ พร้อมรายละเอียดการสูญหายหรือความเสียหาย

แจ้งความเสียหาย หรืออุบัติเหตุแก่เรา ตามหมายเลขติดต่อด้านล่างนี้

 • วันธรรมดา (ภายใน 24 ชั่วโมง)
 • วันธรรมดา &วันหยุดนักขัตฤกษ์ (ภายใน 24 ชั่วโมง)ทำไมต้องรายงานความเสียหาย?

ถ้าหากคุณไม่รายงานเหตุการณ์ คุณอาจจะ

 • สูญเสียผลประโยชน์/สิทธิการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทั้งหมดที่คุณมีสิทธิจะได้รับ และ/หรือ
 • ละเลยความรับผิดชอบของคุณด้วยตัวคุณเองและบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หมายเลขติดต่อ

การรายงานอุบัติเหตุในประเทศไทย

1

แจ้งความที่สถานีตำรวจที่ใกล้ที่สุด

2

นำสำเนาใบบันทึกประจำวันต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมายื่นให้เรา

ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาและชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย

บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทได้ตกลงค่าสินไหมทดแทนเป็นที่ยุติแล้ว และบริษัทได้รับหลักฐานแสดงความเสียหายที่ครบถ้วนถูกต้อง