แนวคิดของบทบาทหน้าที่และพลังความสำเร็จของผู้ตาม มักมีความแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มแต่หลายครั้งความสำเร็จของผู้ตามก็มักจะไม่เห็นผลอย่างเต็มที่ แนวโน้มนี้สะท้อนให้เห็นความสำคัญของวัฒนธรรมสมัยใหม่ในด้านการความต้องการเป็นผู้นำ ที่เกิดการมองข้ามหน้าที่ที่ไม่โดดเด่นอะไรของผู้ตาม

ในขณะที่ผู้นำทั้งหลายต่างเฉลิมฉลองความสำเร็จกันทั่วโลก โดยที่จริงแล้วนั้น ผู้ตามคือผู้ที่สร้างความแตกต่างระหว่างนักสำรวจและผู้บุกเบิกอย่างเห็นได้ชัด จุดประสงค์ที่จะนำเสนอในด้านล่างนี้ จะแสดงให้เห็นถึงข้อมูลเชิงลึกว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้เกิดผู้ตามที่ดี และนำไปสู่การเป็นผู้นำที่ดีด้วยเช่นกัน

1. ผู้ตามมักฝึกฝนการตัดสินใจอย่างสม่ำเสมอ

ภาพที่นึกถึงขอบเขตของ “ผู้ตาม” ในใจ อาจมองเห็นเป็นภาพของคนที่ต้องเชื่อฟังคำสั่งอยู่ตลอด แต่ผู้ตามที่ดีนั้นคือคนที่มีกำลังขับเคลื่อนทางความคิดอย่างเป็นอิสระได้มากกว่าการรอฟังคำสั่งจากผู้อื่นอย่างเดียว

หน้าที่ของผู้ตาม คือการเสริมสร้างให้กับบริษัทหรือองค์กร โดยเฉพาะตามคำสั่งเฉพาะในกรณีที่เห็นว่าเป็นการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมและถูกต้องเหมาะสม เพราะฉะนั้น จึงจำเป็นที่ผู้ตามจะต้องมีการฝึกฝนเชาว์ปัญญาในการตัดสินใจ แยกแยะความแตกต่างระหว่างคำสั่งที่ไม่เห็นด้วย กับสิ่งที่ไม่ถูกต้องจริงๆ  

การคัดค้าน โต้แย้งในทางที่ถูกต้องสมควร เป็นหนทางแห่งการเป็นผู้นำที่ดี ซึ่งคุณสมบัตินี้ เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ตามที่ดีพึงมี 

2. ผู้ตามที่ดี คือสมาชิกที่ทรงคุณค่าของทีมงาน 

นอกเหนือจากการฝึกฝนการตัดสินใจแล้ว ผู้ตามควรพัฒนาบุคลิกการปฏิบัติตามสัญชาติญาณด้วย ผู้ตามที่ดี จะมีการนำความคิดเชิงสร้างสรรค์มาใช้ในการสร้างสัมพันธ์กับสมาชิกในทีมรวมไปถึงผู้จัดการอีกด้วย

หากพวกเขาเห็นด้วยกับคำสั่งที่มีการสั่งการลงมา ก็จะย้อนกลับมาที่ผู้จัดการเต็ม 100% หากพวกเขาไม่เห็นด้วย ผู้ตามที่ดีต้องรู้จักคัดค้านคำสั่งนั้น ด้วยการนำเสนอทางเลือกที่มีศักยภาพในการที่จะช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ได้

การมีส่วนร่วมเชิงรุกเช่นนี้ เปรียบเสมือนการปลูกฝังด้านคุณธรรมของบุคคล ยกระดับผู้ตาม จากเดิมที่เป็นฟันเฟืองขับเคลื่อน ให้กลายเป็นเสียงอันทรงคุณค่าต่อผู้บริหารสำหรับการบริหารจัดการและสมาชิกคนอื่นในทีมงาน 

3. ผู้ตามที่ดีคงไว้ซึ่งการคิดแบบมีวิจารณญาณ ไม่คล้อยตามไปตามคิดเห็นส่วนมาก

โดยสอดคล้องกับสิ่งที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ผู้ตามที่ดีต้องตระหนักถึงอันตรายของความคิดเห็นส่วนมาก นักจิตวิทยาสังคม Irving L. Janis ได้เขียนไว้ในปี 1972 ว่า ความคิดเห็นส่วนมาก หมายถึง ปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาที่คนมุ่งมั่นเพื่อฉันทามติภายในกลุ่ม การเลือกข้างตามความเชื่อส่วนบุคคลเพื่อคัดสรรความคิดเห็นจากคนอื่นในกลุ่ม

ส่วนใหญ่ เรามักจะลงเอยที่การเห็นด้วยไปตามความคิดเห็นส่วนใหญ่ ด้วยเหตุผลที่กังวลว่าการคัดค้านอาจส่งผลกระทบต่อความสามัคคีของคนในกลุ่มหรือทำให้ถูกสมาชิกคนอื่นไม่ยอมรับ จะเห็นได้จากสถานการณ์ในสถานที่ทำงาน ที่การตกลงไปตามความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา มักจะได้รับการยอมรับมากกว่าการคัดค้านเสนอความคิดเห็นอื่นที่แตกต่างออกไป

ผู้ตามที่ดี ควรมีคุณสมบัติในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระบนพื้นฐานของประสบการณ์ รวมไปถึงพลังอันแรงกล้าในการกระตุ้นการแสดงความคิดเห็นอย่างกระตือรือร้นและการตัดสินใจที่ดีที่สุดในฐานะสมาชิกของกลุ่ม

4. ผู้ตามที่ดี คือผู้ปฏิบัติงานที่ดี

เพื่อเป็นการเติมเต็มในส่วนที่กล่าวมาข้างต้น และเพื่อให้สามารถทำหน้าที่สำเร็จได้อย่างจริงจัง ผู้ตามที่ดี คือคนที่มีความขยัน กระตือรือร้น  มุ่งมั่น ใส่ใจรายละเอียด และมีความอดทนพยายามในสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่ ผู้จัดการและผู้นำขององค์กรมีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างสรรค์ให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมคุณภาพของผู้ตามเหล่านี้สร้างความกระตือรือร้นของผู้ตามในการส่งเสริมให้เกิดความแข็งขันของสมาชิกในทีมอีกด้วย

คุณภาพของผู้ตามที่ดี ที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็เปรียบเสมือนจริยธรรมที่ดีในการทำงาน ซึ่งถือว่าเป็นคุณลักษณะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการกำหนดหน้าที่การทำงาน

5. ผู้ตามที่ดี แสดงให้เห็นถึงลักษณะของผู้นำที่ดี

การเป็นผู้ตามที่ดี นำไปสู่การเป็นผู้นำที่ดีได้อย่างไร? เมื่อผู้ตามได้เปลี่ยนแปลงตำแหน่งไปสู่ภาวะของการเป็นผู้นำ พวกเขาจะรู้คำตอบว่า “ทำไมใคร ๆ ก็อยากเป็นผู้ตามของฉัน?”

ผู้นำที่มีพื้นฐานการเป็น “ผู้ตาม” ที่แข็งแกร่ง คือผู้นำที่มีคุณลักษณะดังนี้:

ความเชื่อถือไว้วางใจ

ผู้นำที่มีพื้นฐานจากการเป็นผู้ตามมาก่อน มีแนวโน้มที่จะมีความโปร่งใสกับทีมงาน เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนให้ทีมยกระดับสูงขึ้นไป ผู้นำแบบนี้จะแบ่งปันความท้าทาย อุปสรรค และเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นกับทีมของเขา ส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกถึงการเป็นส่วนร่วมกับกระบวนงาน ในทางกลับกัน ทีมงานก็จะรู้สึกถึงความน่าเชื่อถือและความไว้เนื้อเชื่อใจ ควรค่าแก่การที่พวกเขาจะมุ่งมั่นตั้งใจอย่างดีที่สุด

มีความมั่นคง

ผู้นำที่มีพื้นฐานจากการเป็นผู้ตามที่ดีนั้น มีความสามารถและประสบการณ์ในการไม่แสดงออกทางสีหน้าว่าตกใจ และปลูกฝังให้คนรอบข้างพวกเขาให้รับรู้ได้ถึงความมั่นใจ

ความเห็นอกเห็นใจ

การอยู่ในตำแหน่งสถานะของผู้ตามมาก่อน ผู้นำเหล่านี้จะชอบใจในการที่ผู้คนมีความมั่งมั่น และแสดงให้เห็นถึงความเห็นอกเห็นใจอย่างจริงจังต่อผู้ตามของเขาเมื่อต้องเผชิญกับปัญหา อุปสรรค

ความหวัง

การเลื่อนตำแหน่งขึ้น ผู้นำมีความเชื่อมั่นที่แน่วแน่และความศรัทธาว่าไม่เพียงผลผลิตของเขาเท่านั้นที่ประสบความสำเร็จ แต่ความสำเร็จนี้ยังต้องรวมไปถึงทีมงานทั้งหมดและสังคมโดยรวมที่ดีขึ้นด้วย

เหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นนี้ แสดงให้เห็นแล้วว่า  ทำไมคุณควรที่จะมุ่งมั่นตั้งใจในการเป็นผู้ตามที่ดี ก่อนที่จะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งในระดับผู้นำ เตรียมตัวเองด้วยทักษะการรับมือกับความท้าทายที่อาจรอคุณอยู่ในภายหน้าอย่างแข็งแกร่ง

อะไรคือคุณลักษณะที่ผู้นำที่ดีควรมี? แบ่งปันความคิดเห็นของคุณกับเราได้ที่ Facebook Page ของเรา

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

เว็ป ไซต์ นี้มีการเชื่อมโยงกับเว็ปไซต์ซึ่งมีบุคคลภายนอกเป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการ  ทั้งนี้ เป็นเพียงการอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านเท่านั้น

กลุ่ม บริษัทโตเกียวมารีนประกันภัยจึงไม่มีอำนาจ ควบคุม รับรอง รับประกัน หรือยืนยันความถูกต้อง ความเหมาะสม ความน่าเชื่อถือหรือรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลใดๆที่ปรากฎในเว็บไซต์ของบุคคล ภายนอก

กลุ่มบริษัทโตเกียวมารีนประกันภัยมิได้มีส่วน เกี่ยวข้องไม่ว่าในลักษณะใด ๆ กับเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากการเข้าชมเว็ปไซต์ของบุคคล ภายนอก