แผนการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล พีเอ สไมล์ พลัส ของ บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คืออะไร

คือแผนความคุ้มครองซึ่งครอบคลุมถึง

 • กรณีการเสียชีวิต กรณีการสูญเสียอวัยวะ กรณีการสูญเสียการมองเห็น การรับฟังเสียง หรือการพูดออกเสียง
 • ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 • ฆาตกรรมและ การทำร้ายร่างกาย
 • ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
 • การขับขี่หรือการขึ้นยานพาหนะในฐานะผู้โดยสารบนรถจักรยานยนต์
 • ค่าปลงศพ
 • ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันในการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (สูงสุด รวม 365 วัน)
 • ค่าบริการรถพยาบาล

ความคุ้มครองหลัก

ภาพรวมสำหรับความคุ้มครองของคุณ

การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ความทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ความทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

ครอบคลุมถึง:

 • การเสียชีวิต
 • การสูญเสียอวัยวะ
 • สูญเสียการมองเห็น การรับฟังเสียง หรือการพูดออกเสียง
 • ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 • ฆาตกรรมและการถูกทำร้ายร่างกาย
 • การขับขี่ยานพาหนะหรือการขึ้นยานพาหนะในฐานะผู้โดยสารบนรถจักรยานยนต์

ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล


ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 • ค่าปลงศพ
 • ค่าบริการรถพยาบาล
 • ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ช่วยเหลือในการเคลื่อนที่
 • ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันในการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

เบี้ยประกันภัยของฉันเป็นเท่าไร?

ค่าเบี้ยประกันภัยของคุณอาจจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ:

 • แผนประกันภัยที่คุณต้องการ
 • อาชีพของคุณ

ซื้อประกันตอนนี้

สิ่งตีพิมพ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

สิ่งที่ไม่ได้รวมอยู่ในความคุ้มครอง

การสูญเสียหรือบาดเจ็บอันเกิดขึ้นจาก/หรือเป็นผลมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้:

 • การกระทำของผู้เอาประกันขณะที่เมาสุรา ยาเสพติด ยาเสพติดที่มีฤทธิ์ต่อความสามารถในการควบคุมจิตใจ ให้ใช้คำว่า “เมาสุรา” ในกรณีที่มีผลการตรวจเลือดระบุว่า มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดร้อยละ 150 มิลลิกรัมหรือมากกว่า
 • การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 • การติดเชื้อ ยกเว้นการติดเชื้อหนองใน บาดทะยัก หรือโรคพิษสุนัขบ้าจากบาดแผลหรือ  ของมีคม  อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
 • การแท้งบุตรหรือการทำแท้ง
 • การรักษาฟันหรือการรักษารากฟัน เว้นแต่การรักษาที่ได้เกิดขึ้นภายใน 7 วันนับจากวันเกิดอุบัติเหตุ
 • การเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์
 • อาหารเป็นพิษ
 • กรณีปวดหลังอันเนื่องมาจากโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาท โรคกระดูกสันหลังเคลื่อน โรคหมอนรองกระดูกเสื่อมสภาพ กระดูกสันหลังเสื่อม กระดูกส่วนหลังเสื่อมหรือแตก (กระดูกสันหลังละลาย)  ยกเว้นหากมีการแตกหรือเคลื่อนที่ของเส้นประสาทไขสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
 • สงคราม (ไม่ว่ามีการประกาศหรือไม่) การรุกราน การกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง  การปฏิวัติ การจลาจล ความวุ่นวายในบ้านเมือง ความนิยมที่เกิดขึ้นต่อรัฐบาล   การก่อความไม่สงบ การนัดหยุดงาน
 • การก่อการร้าย
 • การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใด ๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และกรรมวิธีใด ๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซึ่งดำเนินการติดต่อกันไปโดยตัวของมันเอง
 • การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเครียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้

ความสูญเสียหรือความบาดเจ็บที่เกิดขึ้น ดังนี้:

 • ขณะที่ผู้เอาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ
 • ในขณะที่คุณขับขี่หรือเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์
 • ขณะที่ผู้เอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
 • ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำอากาศยานใดๆ
 • ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
 • ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
 • ในขณะที่เราปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าร่วมในสงครามหรือการปราบปรามอาชญากรรม  แต่หากการเข้าปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ระยะเวลาที่เข้าปฏิบัติการสงครามหรือปราบปรามนั้น จนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนั้น  ส่วนหลังจากนั้นให้กรมธรรม์มีผลบังคับต่อไปจนสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัยที่กำหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

ข้อมูลสำคัญ

แผนต่างๆ อยู่ภายใต้การดูแล และการบริหารจัดการโดยบริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
โดยความคุ้มครองของแผนประกัน และผลประโยชน์จากการประกัน ซึ่งทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของบริษัท 
ข้อมูลนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น