แผนประกันภัยโรคมะเร็ง แคนเซอร์ สไมล์ ของ บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คืออะไร

เป็นแผนการประกันภัยเดี่ยวที่ให้ความคุ้มครองโรคมะเร็งทุกประเภท เมื่อมีการวินิจฉัยตรวจพบโรคครั้งแรก บริษัทฯ จะชำระเงินก้อนเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลได้ให้ทันที 

ความคุ้มครองหลัก

ภาพรวมสำหรับความคุ้มครองของคุณ

การคุ้มครองโรคมะเร็ง

การคุ้มครองโรคมะเร็ง

  • จ่ายค่าสินไหมทันทีหากอยู่ในความคุ้มครองเมื่อตรวจพบโรคมะเร็งประเภทใดๆ  (ยกเว้น โรคมะเร็งผิวหนัง) ในครั้งแรก
  • ผลประโยชน์เพิ่มเติมอีก 20% ของยอดเงินทุนประกันภัย หากตรวจพบโรคมะเร็งผิวหนัง

เบี้ยประกันภัยของฉันเป็นเท่าไร?

ค่าเบี้ยประกันภัยของคุณอาจจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ:

อายุของท่านที่เอาประกันตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้

  • อายุน้อยกว่า 40 ปี
  • อายุระหว่าง 40 – 49 ปี
  • อายุระหว่าง 50-59 ปี
  • อายุระหว่าง 60-64 ปี
หมายเหตุ: อายุไม่เกิน 54 ปี (55-64 ปีสำหรับกรณีต่ออายุสัญญาเท่านั้น)  

ซื้อประกันตอนนี้

สิ่งตีพิมพ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

สิ่งที่ไม่ได้รวมอยู่ในความคุ้มครอง

ข้อยกเว้นทั่วไป

  1. AIDS (โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือโรคเอดส์)  
  2. โรคมะเร็งทุกชนิด ซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยปีแรกมีผลบังคับ
  3. อาการ หรือความผิดปกติที่เป็นผลมาจากโรคมะเร็งทุกชนิด ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยปีแรกมีผลบังคับซึ่งมีนัยสำคัญเพียงพอที่ทำให้บุคคลทั่วไปต้องไปพบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัย ดูแล หรือดำเนินการรักษา การปรากฏหรือทราบอาการของโรคมะเร็งหรือความผิดปกติที่สัมพันธ์กับโรคมะเร็ง ไม่ว่าประเภทหรือชนิดใดๆ ภายในระยะเวลารอคอย 90 วันนับจากวันที่ข้อตกลงกรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับครั้งแรก

ข้อมูลสำคัญ

แผนต่างๆ อยู่ภายใต้การดูแล และการบริหารจัดการโดยบริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยความคุ้มครองของแผนประกัน และผลประโยชน์จากการประกัน ซึ่งทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของบริษัท ข้อมูลนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น