คืออะไร

 • สัญญาเพิ่มเติมที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วย
 • ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในวงเงินสูงโดยไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า

สำคัญอย่างไรกับคุณ

คุณจะเลิกกังวลใจได้เมื่อ:

 • คุณและครอบครัวของคุณได้รับความคุ้มครองเมื่อเกิดการเจ็บป่วย
 • ไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้าสำหรับค่ารักษาพยาบาลและการผ่าตัด 

ใครควรมีกรมธรรม์นี้

 • ความคุ้มครองสำหรับค่ารักษาพยาบาลและการผ่าตัด
 • บุคคลทั่วไปที่มีอายุระหว่าง 0-70 ปี

ใครไม่ควรมีกรมธรรม์นี้

 • ผลิตภัณฑ์ชั่วระยะเวลา

ความคุ้มครอง

 • ความคุ้มครอง
 • ไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า
 • เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลต่อรอบปีกรมธรรม์สูงสุด 15,000,000 บาท
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ผลประโยชน์ที่ปรากฎในเอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปโดยสังเขป เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะระบุในกรมกรรม์ที่ผู้เอาประกันซื้อ

ดาวน์โหลด์โบร์ชัวร์

ข้อมูลสำคัญ

 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ผลประโยชน์ที่ปรากฎในเอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปโดยสังเขป เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะระบุในกรมกรรม์ที่ผู้เอาประกันซื้อ