แบบประกันคุ้มครองตลอดชีพ (Whole Life Plus Extra) คืออะไร?

 • กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบตลอดชีพที่ช่วยสร้างหลักประกันความมั่นคงให้ครอบครัวที่คุณรักในวันที่คุณอาจต้องจากไปก่อนเวลาอันสมควร
 • รับเงินคืน 1% ของทุนประกันภัยในช่วงระยะเวลาชำระเบี้ย
 • หลังครบระยะชำระเบี้ยรับเงินคืน 3% ของทุนประกันภัยจนครบอายุ 89 ปี
 • รับเงินครบสัญญา 150% ของทุนประกันภัยในปีที่ครบสัญญา
 • กรณีเสียชีวิตรับจำนวนที่มากกว่าระหว่างทุนประกันภัย หรือ มูลค่าเวนคืนกรรมธรรม์ หรือ เบี้ยประกันภัยสะสม
 • เบี้ยประกันหักลดหย่อนภาษีได้ถึง 100,000 บาท
 • ฟรีความคุ้มครองพิเศษยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัย หากตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร (WP)

สำคัญอย่างไรกับคุณ

 • ช่วยสร้างหลักประกันความมั่นคงให้  ครอบครัวที่คุณรักในวันที่คุณอาจต้องจากไปก่อนเวลาอันสมควร
 • ให้ความคุ้มครองและเพิ่มมูลค่าเงินสด
 • เก็บเป็นมรดกไว้ให้กับคนรุ่นหลัง

แบบประกันนี้เหมาะสำหรับ

 • คนที่กำลังมองหาแผนความคุ้มครองตลอดชีพที่มีเงินคืนรายปี
 • บุคคลที่มีภาระต้องดูแลคนในครอบครัว

แบบประกันนี้ไม่เหมาะสำหรับคุณ ถ้าคุณต้องการ 

 • คนที่กำลังมองหาแผนการสะสมทรัพย์แท้จริง
 • ผู้ที่รักความเสี่ยงที่กำลังมองหาผลตอบแทนการลงทุนสูง

ความคุ้มครองหลัก

 • รับรายได้ประจำ
 • ผลประโยชน์ที่ได้รับกรณีอยู่ครบสัญญา
 • ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต
 • สามารถลดหย่อนภาษีได้
 • Free WP

สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัย 15ปี และ 20 ปี

สามารถซื้อความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมได้ทุกแบบ

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ผลประโยชน์ที่ปรากฎในเอกสารนี้เป็นเพียงการสรุป โดยสังเขป เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะระบุในกรมกรรม์ที่ผู้เอาประกันซื้อ

สัญญาเพิ่มเติมที่แนบได้

ซื้อประกันตอนนี้

สิ่งตีพิมพ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสำคัญ

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ผลประโยชน์ที่ปรากฎในเอกสารนี้เป็นเพียงการสรุป โดยสังเขป เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะระบุในกรมกรรม์ที่ผู้เอาประกันซื้อ