ออโต้สไมล์คืออะไร?

เป็นแผนที่จะคุ้มครองคุณสำหรับ:

 • ความคุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก 
 • ความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ความเสียหายต่อรถยนต์ของผู้เอาประกัน
 • รถยนต์สูญหาย /ไฟไหม้
 • อุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้ขับขี่ 1 คนและ ผู้โดยสาร
 • ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
 • การประกันตัวผู้ขับขี่

ตัวเลือก

แพ็กเกจโกลด์

 • ความคุ้มครองกรณีความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก ไม่เกิน 1 ล้านบาท/คน และ 10 ล้านบาท/เหตุการณ์ 
 • ความคุ้มครองกรณีความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ไม่เกิน 1 ล้านบาท/เหตุการณ์
 • อุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้ขับขี่ 1 คน และ ผู้โดยสาร ไม่เกิน 100,000 บาท/คน
 • ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ไม่เกิน 100,000 บาท/คน
 • การประกันตัวผู้ขับขี่ ไม่เกิน 200,000 บาท/เหตุการณ์
   

แพ็กเกจไดมอนด์

 • ความคุ้มครองกรณีความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก ไม่เกิน 2 ล้านบาท/คน และ 10 ล้านบาท/เหตุการณ์  
 • ความคุ้มครองกรณีความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกไม่เกิน 2.5 ล้านบาท/เหตุการณ์
 • อุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้ขับขี่ 1 คน และ ผู้โดยสารไม่เกิน 200,000 บาท/คน
 • ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ไม่เกิน 200,000 บาท/คน
 • การประกันตัวผู้ขับขี่ไม่เกิน 300,000 บาท/เหตุการณ์

 

ความคุ้มครองหลัก

ภาพรวมสำหรับความคุ้มครองของคุณ

เงื่อนไขความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

เงื่อนไขความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

 • ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 • ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • การรับผิดส่วนแรก
 • ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี
 • ความรับผิดต่อผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
 • ความรับผิดของนายจ้าง

ความเสียหายต่อรถยนต์ของผู้เอาประกัน

ความเสียหายต่อรถยนต์ของผู้เอาประกัน

 • การชดใช้ความเสียหายต่อรถยนต์ของผู้เอาประกัน
 • การดูแลขนย้าย
 • การรับผิดส่วนแรก
 • การสละสิทธิ์ 

ความคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้

ความคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้

 • การชดใช้ความเสียหายหรือสูญหายต่อรถยนต์
 • การดูแลขนย้าย
 • การสละสิทธิ์

เบี้ยประกันภัยของฉันเป็นเท่าไร?

ค่าเบี้ยประกันภัยของคุณอาจจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ:

 • ประเภทรถยนต์
 • ลักษณะการใช้รถยนต์
 • ขนาดรถยนต์: (ขนาดเครื่องยนต์ จำนวนที่นั่ง และน้ำหนักบรรทุก)
 • อายุรถยนต์
 • อายุผู้ขับขี่
 • ทุนประกันภัย
 • การรับผิดส่วนแรก
 • อู่ซ่อมรถ
 • แผนประกันภัย

ซื้อประกันตอนนี้

สิ่งตีพิมพ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

สิ่งที่ไม่ได้รวมอยู่ในความคุ้มครอง

ความคุ้มครองตามความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

ข้อยกเว้นความคุ้มครองสำหรับการเสียชีวิตหรือความบาดเจ็บทางร่างกายของบุคคลภายนอก

 • ผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายต้องรับผิดทางกฎหมายตลอดจนลูกจ้างในทางการที่จ้าง คู่สมรส บิดา มารดา และบุตรของผู้ขับขี่นั้น
   

ข้อยกเว้นความคุ้มครองของความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

 • ทรัพย์สินที่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายต้องรับผิดตามกฎหมาย คู่สมรส บิดา มารดา บุตรของผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่นั้นเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้เก็บรักษา ควบคุมหรือครอบครอง
 • เครื่องชั่ง สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางวิ่ง ทางเดิน สนาม หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อยู่ใต้สิ่งดังกล่าว อันเกิดจากการสั่นสะเทือน หรือจากน้ำหนักรถยนต์ หรือน้ำหนักบรรทุกของรถยนต์
 • สัมภาระหรือทรัพย์สินอื่นใดที่นำติดตัวขึ้นบนรถยนต์ หรือทรัพย์สินที่บรรทุกอยู่ในรถยนต์ หรือกำลังยกขึ้น หรือกำลังยกลงจากรถยนต์ หรือทรัพย์สินที่รถยนต์กำลังยกจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
 • ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากการรั่วไหลของสารเคมีหรือวัตถุอันตรายที่บรรทุกอยู่ในรถยนต์ เว้นแต่การรั่วไหลนั้นเกิดจากอุบัติเหตุจากรถยนต์หรือการรั่วไหลของแก๊สหรือเชื้อเพลิงเพื่อการเดินเครื่องของรถยนต์

 

ข้อยกเว้นทั่วไป
ประกันภัยตามหมวดนี้ไม่คุ้มครองความรับผิดอันเกิดจาก:

 • การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตคุ้มครอง
 • การใช้รถยนต์ในทางผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือใช้ขนยาเสพติด
 • การใช้รถยนต์ในการแข่งขันความเร็ว
 • การใช้ลากจูงหรือ ผลักดัน เว้นแต่รถที่ถูกลากจูงหรือถูกผลักดันได้ประกันภัยไว้กับบริษัทด้วย หรือเป็นรถลากจูงโดยสภาพ
   หรือรถที่มีระบบห้ามล้อเชื่อมโยงถึงกัน
 • ความรับผิดซึ่งเกิดจากสัญญาที่ผู้ขับขี่ที่ทำขึ้น ซึ่งถ้าไม่มีสัญญานั้นแล้ว ความรับผิดของผู้ขับขี่จะไม่เกิดขึ้น
 • การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดไม่น้อยกว่า 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

 

ข้อยกเว้นความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์

 • การเสื่อมราคาหรือการสึกหรอของรถยนต์
 • การแตกหักของ เครื่องจักรกลไกของรถยนต์หรือการเสียหรือการหยุดเดินของเครื่องจักรกลไก หรือเครื่องไฟฟ้าของรถยนต์อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ
 • ความเสียหายโดยตรงต่อรถยนต์อันเกิดจากการบรรทุกน้ำหนัก หรือจำนวนผู้โดยสารเกินกว่าที่ได้รับอนุญาต อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ
 • ความเสียหายต่อยางรถยนต์ที่เกิดจากการฉีกขาดหรือการระเบิด เว้นแต่กรณีมีความเสียหายเกิดขึ้นต่อส่วนอื่นของรถยนต์ในเวลาเดียวกัน
 • ความเสียหายอันเกิดจากการขาดการใช้รถยนต์ เว้นแต่การขาดการใช้รถยนต์นั้นเกิดจากการประวิงการซ่อม หรือซ่อมล่าช้าเกินกว่าที่ควรจะเป็น โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
   

ข้อยกเว้นในการใช้งานรถยนต์:
การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง

 • การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตคุ้มครอง
 • การใช้รถยนต์ในทางผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือใช้ขนยาเสพติด
 • การใช้รถยนต์ในการแข่งขันความเร็ว


ข้อยกเว้นในการใช้อื่นๆ:
การใช้รถยนต์

 • ลากจูงหรือ ผลักดัน เว้นแต่รถที่ถูกลากจูงหรือถูกผลักดันได้ประกันภัยไว้กับบริษัทด้วย หรือเป็นรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถที่มีระบบห้ามล้อเชื่อมโยงถึงกัน
 • นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในตารางในขณะเกิดอุบัติเหตุ


การขับขี่โดย

 • บุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดไม่น้อยกว่า 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
 • บุคคลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่ใดๆ หรือเคยได้รับ แต่ถูกตัดสิทธิตามกฎหมาย หรือใช้ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ไปขับขี่รถยนต์


ข้อยกเว้นรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้
การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความสูญหาย หรือไฟไหม้อันเกิดจาก:

 • ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากการลักทรัพย์หรือยักยอกทรัพย์โดยบุคคลได้รับมอบหมายหรือครอบครองรถยนต์ตามสัญญาเช่า, สัญญาเช่าซื้อ หรือสัญญาจำนำ หรือโดยบุคคลที่จะกระทำสัญญาดังกล่าวข้างต้น
 • การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตคุ้มครอง


ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ / เอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพิ่มเติม/การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
การรับรองความคุ้มครอง / ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ข้อยกเว้น การขยายเพิ่มเติมนี้ไม่คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือการทุพพลภาพ อันเกิดขึ้นเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมทั้งหมดหรือบางส่วนจากการกระทำอาชญากรรมสถานหนักโดยผู้ได้รับความคุ้มครองนั้น

ข้อมูลสำคัญ

แผนความคุ้มครองเหล่านี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแล และการบริหารของบริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ความคุ้มครองและผลประโยชน์ของแผนความคุ้มครองทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของบริษัทและเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย 

ข้อมูลโดยละเอียดทั้งหมดใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น